Šindliar

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: 14. storočie

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v priebehu druhej tretiny 14. storočia ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým lomenou valenou klenbou. Obec bola založená šoltýskou listinou v roku 1331 a samotný kostol sa spomína už v roku 1377.
Zrejme už v 15. storočí postavili pri kostolíku drevenú zvonicu. Niekedy v období od polovice 15. do polovice 16. storočia pristavali zo severnej strany presbytéria sakristiu.
Niekedy okolo polovice 16. storočia postavili kazateľnicu a prepojili ju so sakristiou úzkou chodbou zaklenutou valenou klenbou. V priebehu 16. a 17. storočia sa realizovali úpravy úzkych ranogotických okien na južnej strane lode a presbytéria ich rozšírením. Východné okno presbytéria bolo naopak sčasti zamurované v dolnej časti. Po roku 1714 upravili či novo postavili drevenú zvonicu pri západnom priečelí lode.
Veľká prestavba kostolíka sa udiala v poslednej štvrtine 19. storočia. Obvodové múry presbytéria boli nadstavané do výšky lode, čo si vyžiadalo rozobranie východného štítu lode a novo riešený krov a zastrešenie objektu. Súčasne bol zmenšený sklon západného štítu lode a východného štítu presbytéria. Južný vstup do lode a tiež v renesancii zväčšené okná lode boli zamurované, pričom osvetlenie tohto priestoru bolo riešené prerazením dvoch veľkých polkruhovo zaklenutých okien v južnej a severnej stene lode. Nové väčšie okno vytvorili aj v južnej stene presbytéria a sčasti zamurované východné okno presbytéria bolo zamurované úplne.
Po roku 1951, kedy bol v obci postavený nový chrám a funkčne nahradil starší objekt, sa kostolík prestal používať a začal chátrať. V roku 1965 už nemal západnú drevenú zvonicu, v 80. rokoch minulého storočia sa už zmenil na ruiny bez strechy. Pred zánikom ho zachránila až obnova v rokoch 2000 - 2005, kedy boli opätovne odkryté a rekonštruované viaceré architektonické detaily z prvej stavebnej etapy, ako aj štíty lode a presbytéria.

Zaujímavosti
- Kostolík po obnove prestavuje výnimočne čistý príklad ranogotickej sakrálnej architektúry v regióne Šariš.
- Riešenie stavby a najmä jeho úzke okná a tvar portálov naznačujú možnosť staršieho pôvodu stavby, ktorú preto niektorí odborníci datujú už do obdobia okolo roku 1300. V bezprostrednej blízkosti Šindliara je doložená dedina Okol/Akol, ktorú nájdeme aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 a v neskoršom období sa už nespomína.
- Presbytérium je zaklenuté jednoduchou valenou klenbou s lomeným oblúkom a do lode sa otvára prostou hranou. Aj toto riešenie, ktoré poznáme napríklad zo Zemplínskeho Jastrabia, by bolo v priebehu druhej tretiny 14. storočia už veľmi archaickým prvkom.
- Z pôvodných detailov nájdeme na stavbe zrekonštruované úzke okná s lomeným záklenkom na južnej strane lode a južnej a východnej stene presbytéria.
- V južnej a západnej stene nájdeme jednoduché ranogotické portály s ešte polkruhovým záklenkom (podobným napríklad tomu v Silici z konca 13. storočia).
- Z neskorogotického obdobia sa ešte v 20. storočí nachádzal v objekte sedlový portál vedúci do sakristie, ktorého nadpražie bolo zdobené reliéfom mužskej tváre. Dnes portál už neexistuje.
- V presbytériu sa nachádza jednoduché nikové pastofórium, ktoré v hornej časti dopĺňa naznačený gotický štít. Pôvodne bolo osadené kovanou mrežou, ktorá sa tiež už nezachovala.
- V kostolíku sa nachádzala aj gotická plastika Madony s Ježiškom pochádzajúca z obdobia okolo roku 1400. Nachádza sa v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach.
- Do vybavenia kostolíka patril aj zvon z 15. storočia, ktorý je jediným dokladom existencie zvonice už v tomto období. Tá sa prvýkrat spomína až v roku 1714. V súčasnosti zvon visí vo veži nového kostola.
- Stredoveký kostolík nájdeme aj v neďalekej obci Hendrichovce.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod rímskokatolícku farnosť v obci Lipovce, neslúži však už na pravidelné liturgické účely. Po obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2018.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 25 km západne od Prešova. Kostol stojí v ohradenom ale prístupnom areáli v obci pri hlavnej ceste.
GPS: 49.036584618, 20.943962567

Literatúra:
- Sabol, D.:
Kostol sv. Michala v Šindliari - stavebno-historický vývoj, historické súvislosti. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, PÚ SR, Bratislava 2010, str. 212 - 219.
- Glos, P.: Kostol sv. Michala v Šindliari - stavebno-historický výskum, obnova. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, PÚ SR, Bratislava 2010, str. 202 - 231.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L65).

Web:
- https://presov.korzar.sme.sk/c/8084748/sindliar-sa-hrdi-unikatnym-stredo...
- http://www.dokostola.sk/kostol/410877-sv-michala-archanjela
- http://www.sindliar.sk/historia/

esteban