Spišská Belá-Strážky

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: druhá polovica 15. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Historický región: Spiš

Stručný popis: neskorogotický kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou predsieňou a severnou prístavbou

História
Kostolík vznikol niekedy v druhej polovici, možno až koncom 15. storočia ako neveľká jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.
Na prelome 15. a 16. storočia pripojili pred južný vstup murovanú predsieň a o niečo neskôr vyzdobili jeho interiér neskorogotickými nástennými maľbami.
Koncom 16. storočia, po prevzatí objektu protestantmi, bol zamurovaný západný vchod do lode a do interiéru na západnej strane pribudla drevená tribúna pri západnej stene lode (1588-89). Nástenné maľby boli zrejme zatreté.
V prvej polovici 17. storočia pripojili k severnej stene lode renesančnú prístavbu obdĺžnikového pôdorysu. Slúžila ako márnica i sklad náčinia, v prípade ohrozenia mala zrejme aj obrannú funkciu, ktorú dokladajú tri strieľne.
Po menších úpravách v 18. a 19. storočí sa uskutočnila veľká obnova v roku 1970. Vyžiadali si ju statické problémy stavby a vlhnutie jej múrov. V rámci prác bola znížená úroveň terénu okolo kostolíka, čo prinieslo aj objav základov stredovekého ohradného múru.
V roku 1986 sa realizoval výskum neskorogotických nástenných malieb zo začiatku 16. storočia. Ich reštaurovanie sa uskutočnilo začiatkom 90. rokov minulého storočia.
Rozsiahla obnova, ktorá zasiahla aj okolie kostolíka, sa začala v roku 2008 archeologickým výskumom. Ten opätovne odkryl základy stredovekého ohradného múru, ktorý bol následne aj pamiatkovo rekonštruovaný v podobe kamenného muriva vo výške 45 cm. V okolí kostolíka položili žulovú dlažbu. Okrem toho došlo k odstráneniu stromov vysadených v tesnej blízkosti kostola, ako aj zbúraniu stavby bývalej školy z roku 1870, ktorá stála hneď pri ňom.
V ďalších rokoch sa následne realizovala obnova strešnej krytiny (2012) a fasád kostola (2015).

Zaujímavosti
- Kostolík spolu so zvonicou a neďalekým renesančným kaštieľom predstavuje zaujímavé a hodnotné zoskupenie historickej architektúry.
- Stavba kostolíka sa zachovala v prakticky pôvodnej neskorogotickej podobe, vrátane zaklenutia presbytéria, lode i sakristie krížovou rebrovou klenbou. Spolu s dobovými nástennými maľbami a vnútorným zariadením ide o veľmi peknú ukážku neskorogotického umenia na Slovensku.
- Z detailov ide o veľké gotické okná, južný portál do lode, portál do sakristie v tvare oslieho chrbta, ako aj kamenné výklenkové pastofórium.
- Nástenné maľby sa zachovali na stenách lode, sčasti aj v presbytériu. Pochádzajú zrejme z druhého desaťročia 16. storočia a majú blízko k dielu Majstra pašiového cyklu levočského hlavného oltára.
- Na južnej, západnej a severnej stene lode sa nachádzajú výjavy zo života Ježiša Krista od príchodu do Jeruzalema po scénu Posledného súdu. Maľby objavili v druhej polovici 19. storočia, ale boli o niečo neskôr opätovne zatreté. Definitívne boli odkryté v roku 1954 a reštaurované v rokoch 1985 - 1992.
- V presbytériu odkryli maľbu predstavujúcu iluzívnu architektúru pastofória.
- Z gotického zariadenia nájdeme v kostolíku tri neskorogotické krídlové oltáre z obdobia prvej štvrtiny 16. storočia. Najstarší oltár z polovice 15. storočia je dnes v SNG v Bratislave.
- Vnútorné zariadenie kostolíka pochádzalo aj z dielne Majstra Pavla z Levoče. Dodnes sa zachovala plastika sv. Ondreja z roku 1524 (v SNG), resp. Madona s Ježiškom z mariánskeho oltára.
- Vo vybavení kostolíka bola pôvodne aj drevená socha Panny Márie známa ako Madona zo Strážok datovaná do prvej polovice 14. storočia. Dnes sa nachádza v zbierkach SNG v Bratislave.
- Pri kostolíku stojí renesančná zvonica postavená pred rokom 1629, možno s využitím staršej architektúry.
- Obnova areálu kostolíka v rokoch 2008 - 2009 získala výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009 v kategórii Akcia - podujatie.
- Virtuálna prehliadka na stránke www.virtualtravel.sk.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v Spišskej Belej a susednej Krížovej Vsi.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Belej. Po nedávnej obnove je dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2013, v marci 2017 a auguste 2019, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.00 hod., bližšie informácie na stránke www.dokostola.sk

Praktické informácie
Strážky sú v súčasnosti mestskou časťou Spišskej Belej a ležia pár kilometrov južnej od nej. Kostolík stojí hneď pri hlavnej ceste z Kežmarku do Starej Ľubovne. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 813 86.
GPS: 49.172420764, 20.453501344

Literatúra:
- Bujnová, I.: Revitalizácia areálu národnej kultúrnej pamiatky v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2010, č. 3, str. 56 - 58.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Holčík, Š.: Výsledky archeologického prieskumu v okolí kostola v Strážkach. In: Spišská Belá, vlastivedný zborník II, Obzor, Bratislava 1972.
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Spišské renesančné zvonice. Vydavateľstvo MS, Martin 2011.
- Kosmačová, M.: K problematike niektorých oltárov v Kostole sv. Anny v Strážkach. In: Sipko, J. - Chovanec, M. - Zubenko, E. (eds): 4. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. Prešovská univerzita v Prešove 2009, str. 182 - 190. Dostupné v elektronickej podobe - http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Sipko2/pdf_doc/14_3.pdf.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5235).

Web
- http://rkfarnost.spisskabela.sk
- www.spisskabela.sk

esteban

Za fotografie interiéru a podporu ďakujeme Martinovi Kráľovi.