Spišská Belá

Patrocínium: sv. Antona pustovníka

Vznik: v období rokov 1260 - 1270

Poloha: v strede námestia 

Stručný popis: dvojloďový románskogotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostolík bol postavený niekedy v období rokov 1260 - 1270 ako jednoloďová stavba so západnou vežou a kvadratickým presbytériom, v architektúre ktorej sa už kombinovali románsky a gotický sloh. Len o niečo neskôr bola k severnej stene svätyne pristavaná obdĺžniková sakristia. Už v prvej stavebnej etape bol kostolík vyzdobený maľbami.
V 14. storočí sa uskutočnili významné gotické prestavby. Okolo roku 1340 bola predĺžená svätyňa, keď zbúrali jej východnú stenu a predĺžili ho o päťboký záver. Okolo roku 1360 došlo k zaklenutiu lode na dva 12-boké piliere, čím sa kostolík zmenil na dvojlodie.
Po ukončení prestavby stavitelia venovali pozornosť výzdobe interiéru zväčšenej svätyne, kde pribudlo kamenné pastofórium a nástenné maľby zobrazujúce život sv. Antona pustovníka.
Okolo polovice 15. storočia sa realizovala prestavba, ktorej cieľom bolo rozšírenie kapacity objektu. Udialo sa tak postavením severnej bočnej lode zaklenutej štyrmi poliami krížovej rebrovej klenby. Do hlavného priestoru otvára dvoma arkádovými oblúkmi.
V období baroka došlo k úpravám tvaru okien a novej výmaľbe interiéru. prestavaná bola aj veža, ktorá dostala i novú strechu. V 19. storočí pribudla pred južný vchod murovaná predsieň.
V 20. storočí dostal kostolík novú výzdobu v podobe nástenných malieb Jozefa Hanulu (okolo roku 1912). V roku 1925 pribudla prístavba v JZ nároží lode.
V rokoch 1966-68 sa realizoval umeleckohistorický prieskum, ktorý pomohol objasniť architektonický vývoj stavby a odkryl zvyšky maliarskej výzdoby z 13. i 14. storočia. Následne, v roku 1970, sa uskutočnila obnova objektu.

Zaujímavosti
- Kostol spolu s renesančnou zvonicou predstavuje výraznú dominantu námestia.
- Zo stredovekých stavebných etáp sa okrem hrubej stavby zachovalo aj viacero hodnotných architektonických detailov.
- Neskororománsky sloh reprezentuje pekný ústupkový portál v podveží, s vloženými stĺpikmi, ktorých hlavice zdobí realistický reliéf listov.
- Podvežie je zaklenuté rebrovou krížovou klenbou, pričom rebrá dosadajú na pravouhlé konzoly. Podobná klenba sa zachovala aj v staršej časti presbytéria, rebrá sú však nesené valcovými prípory s kalichovými hlavicami. Tie sú zdobené figurálnymi reliéfmi. Podobné riešenie klenby nájdeme aj Odoríne či Veľkej Lomnici z rovnakého obdobia.
- Gotický štýl pekne prezentujú klenby lode, bočnej lode a polygonálneho záveru presbytéria. Takisto aj viacero portálov, kamenné pastofórium s úzkym vimperkom a bočnými fiálami.
- Z neskorogotického obdobia pochádza bronzová krstiteľnica z polovice 15. storočia, súsošie Kalvárie osadené do víťazného oblúka a časti drevených chórových lavíc zo začiatku 16. storočia. Z pôvodných gotických oltárov sa zachovalo len niekoľko drevených plastík.
- Interiér bol vyzdobené maľbami už v 13. storočí, ako to dokázali fragmenty objavené sondami. Rebrá staršej klenby presbytéria pokrýval dekór v podobe štvorlístkov.
- Po prestavbe v 14. storočí dostalo presbytérium novú výmaľbu vysokej kvality. Zobrazovala výjavy zo života sv. Antona pustovníka, ktorému je kostol zasvätený. Zachovali sa z nej len zvyšky, keďže omietka bola obitá z veľkej časti pri barokovej prestavbe, ako aj pred výmaľbou začiatkom 20. storočia. V severovýchodnej časti polygónu je prezentovaná časť postavy sv. Antona s barličkou v tvare T a sviňou. Na ľavo od postavy svätca je zobrazená donátorka.
- Výskum objavil maľbu aj v exteriéri kostola (scéna Ukrižovania), tá však bola opätovne zamaľovaná.
- Organ v kostole je barokový z roku 1645.
- V Spišskej Belej stál ešte starší kostol zasvätený sv. Valentínovi. Spomína sa už v roku 1208 a stál pri potoku. Vyhorel začiatkom 18. storočia a už nebol obnovený.
- Pred kostolom stojí štvorpodlažná zvonica z rokov 1589 - 90.
- Pri kostole stojí budova Múzea J. M. Petzvala, tunajšieho rodáka, fyzika, matematika a zakladateľa modernej optiky.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v susednej Krížovej Vsi a Strážkach.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave, roku 2010 sa uskutočnila obnova zastrešenia a exteriéru stavby. Navštívili sme ho v júli 2013.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30 hod.

Praktické informácie
Mesto Spišská Belá leží sedem kilometrov severne od Kežmarku. Kostol stojí
na námestí vo voľne prístupnom areál. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 813 86.
GPS: 49.187818377, 20.457846522

Literatúra:
- Spoločníková, M.:
Umeleckohistorický vývoj gotického kostola v Spišskej Belej. In: Spišská Belá, vlastivedný zborník II, Obzor, Bratislava 1972.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5344).

Web
- http://rkfarnost.spisskabela.sk
- www.spisskabela.sk

esteban