Radatice-Radačov

Patrocínium: sv. Martina z Tours

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: na návrší na okraji obce

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Obec Radačov sa prvýkrát spomína už v roku 1261 pod názvom Radach.
V roku 1630 bola stavba renesančne upravená, vrátane typického zakončenia veže v podobe štítkovej atiky charakteristickej pre východné Slovensko.
Podľa kanonickej vizitácie z roku 1749 "starobylý kamenný farský kostol sv. Martina bol v primeranom stave", s murovanou vežou a troma zvonmi. Presbytérium a sakristia boli zaklenuté. Kostol mal iba jeden oltár. Vizitátori odhadovali čas vzniku chrámu na obdobie okolo roku 1600. 
Opravy sa realizovali aj v rokoch 1867, 1898 a 1928. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963.
V rokoch 2017 - 2018 sa uskutočnila obnova objektu spojená s archeologickým výskumom v interiéri i v okolí kostola, ktorý priniesol objav viacerých hrobov zo 17. storočia, ako aj staršej dlažby z veľkých pieskovcových platní a fragmentu náhrobného kameňa s už nečitateľným nápisom. Úpravou prešiel aj interiér chrámu.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe a spolu s neďalekým kostolom z rovnakého obdobia v časti Meretice tvorí dominanty obce.
- Stredoveký pôvod pripomína okrem polohy a hrubej stavby aj portál s lomeným oblúkom.
- V kostole sa nachádzal aj neskorogotický krídlový oltár z čias okolo roku 1450, v súčasnosti sa jeho časti nachádzajú v zbierkach Maďarskej národnej galérie v Budapešti.
- Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17. storočia.
- Rok renesančnej prestavby pripomína letopočet 1630 vyrytý na kamennom portáli do sakristie.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Rokycany.
- Pri obecnom úrade je pamätník 8 poľským letcom RAF z britského bombardéra Handely Page Halifax, ktorý v noci 28. decembra 1944 havaroval neďaleko obce Meretice, pričom celá posádka zahynula. 

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave s vynoveným interiérom. Na škodu veci sa pri poslednej obnove neuskutočnil hlbší výskum, ktorý mohol priniesť objavy zamurovaných architektonických prvkov (napr. východného okna svätyne), prípadne i nástenných malieb.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 17 km juhozápadne od Prešova. Kostolík je zďaleka viditeľný, stojí vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 051/ 775 38 84.
GPS: 48.928078786, 21.18717134

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H01).

Web:
- www.obecradatice.sk
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
http://farskyurad.sk/Dekanaty/Presov-II-dek...
https://www.dokostola.sk/kostol/411083-sv-martin...
https://www.pamiatky.sk/page/aktuality-kpu-presov/

esteban
19. 5. 2014, upravené 7. 11. 2023

Za pomoc a podklady ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a výskumníčke Mgr. Michaele Haviarovej, PhD.