Čoltovo

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe zrejme niekedy začiatkom 14. storočia (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1291). Vlastníkmi obce boli páni z Čoltova, významný rod v Gemeri. Tunajšia farnosť sa spomína už v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.
Prestavbou prešiel objekt v 17. storočí a menšie úpravy sa realizovali až v priebehu 18. a 19. storočia. Kostol dostal nové klenby, upravené boli aj okenné otvory.
Kostol výrazne utrpel počas záverečných bojov druhej svetovej vojny. Dominantná poloha v krajine bola zaujímavá aj pre vojakov a tak počas ostreľovania nemeckých pozícií ruským delostrelectvom bola zasiahnutá veža. Tá musela byť potom nanovo postavená.
Komplexná obnova stavby sa uskutočnila v rokoch 2000 - 2004. V rámci nej bolo odkryté kamenné pastofórium na východnej strane presbytéria a prezentované zachované ostenia okien, nárožia presbytéria a gotický triumfálny oblúk.

Zaujímavosti
- Kostolík stojaci na najvyššom bode obce predstavuje výraznú dominantu krajiny viditeľnú z veľkej vzdialenosti.
- Z gotického obdobia sa zachovalo okrem hrubej stavby aj víťazný oblúk, sčasti kamenné ostenia okien a nárožia presbytéria z opracovaných kamenných kvádrov.
- Z architektonických detailov ide o neskorogotický portál do sakristie v tvare "oslieho chrbta" a jednoduché kamenné pastofórium.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali v susednom Bohúňove a neďalekom Plešivci. V Bretke stoja na vápencovom masíve hneď dva mladšie kostolíky (jeden z nich ako zrúcanina) a malý betónový bunker z 30. rokov 20. storočia - súčasť pohraničného opevnenia.
- Len niekoľko kilometrov JZ smerom stál komitátny hrad Gemer, z ktorého sa zachovali len nepatrné zvyšky.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi slúži ako farský chrám. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho septembri a decembri 2013.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.30 v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Čoltovo (maď. Csoltó) leží cca 27 kilometrov južne od Rožňavy a cca 10 km severne od Tornale, na hlavnej ceste na Rimavskú Sobotu a Lučenec. Kostol stojí vo vyvýšenej polohe na severovýchodnom okraji obce v oplotenom areáli a vďaka svojej polohe a veži predstavuje výraznú dominantu krajiny. Kontakt na farský úrad: 0903 845 939
GPS: 48.497223918, 20.37717104

Literatúra:
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol v Čoltove. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2932).

Web
- www.dokostola.sk/kostol/narodenia-panny-marie
- www.coltovo.ocu.sk

esteban

Za informácie a fotky ďakujeme aj administrátorovi RKC farnosti v Čoltove Petrovi Grečovi.