Chmeľovec

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., pôvodne sv. Kozmu a Damiána

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Historický región: Šariš

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostolík so stlačenou polkruhovou apsidou

História
Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu niekedy v prvej polovici 13. storočia. Išlo o objekt s pozdĺžnou loďou a stlačenou polkruhovou apsidou. Samotná obec sa spomína v listine kráľa Bela IV. už v roku 1251 (pod názvom Cumlous).
V prvej štvrtine 15. storočia bol interiér vyzdobený hodnotnými freskami. Počas reformácie prešiel kostolík do rúk evanjelikom a tým už aj zostal (evanjelický zbor tu existoval už v roku 1579).
Po úprave v prvej polovici minulého storočia prišiel väčší a nie celkom šťastný zásah v roku 1967. Zrejme aj kvôli viaznúcej komunikácii medzi miestnym cirkevným zborom a pamiatkarmi (chrám mal status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963) sa veriaci pustili do obnovy v tej dobe už staticky narušeného kostolíka, ktorý trpel otrasmi z neďalekej cesty. Praskliny sa objavili aj priamo v západnom štíte, čo si vyžiadalo prístavbu oporných pilierov na nárožiach lode a ďalšieho piliera v strede južnej steny lode. Vynovený bol aj interiér chrámu, bohužiaľ boli pritom zničené stredoveké fresky, ktoré boli sčasti viditeľné.
Obnova sa realizovala aj v roku 2010, pričom bol realizovaný aj archeologický výskum v exteriéri. Ten okrem iného vylúčil existenciu južného portálu a priniesol objav dvoch dodatočne pristavaných oporných pilierov na severnej a južnej strane lode (neskôr odstránených).
Od roku 2013 sú pamiatkovo chránené aj ohradný múr z konca 18. storočia a zaniknutý príkostolný cintorín.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí do skupiny menej známych stredovekých kostolíkov v tomto regióne, svedčiacich o jeho význame už v 13. storočí. Ide o chrámy patriace Evanjelickej cirkvi a. v. v obciach Čelovce, Chmeľov a Babie.
- Hrubá stavba dnes stojí, s výnimkou novodobých oporných pilierov, v pôvodnej podobe z 13. storočia. Nemá ani pristavanú sakristiu.
- Z románskych detailov sa zachovalo ešte okrúhle okno vo východnej stene apsidy.
- Zničené maľby datovali odborníci do obdobia okolo roku 1420 a ich kvalitu hodnotili veľmi vysoko. Charakterizovali ich živé farby a zrejme boli dielom putovného umelca, keďže v regióne boli ojedinelé. Sondy pred obnovou odkryli časti fresiek v apside, triumfálnom oblúku a na severnej stene lode.
- V apside išlo o postavu apoštola, z čoho možno usudzovať, že naň nadväzovali ďalšie postavy apoštolov ako typický motív stredovekej maliarskej výzdoby svätýň. Pod nimi sa nachádzal maľovaný záves s ornamentálnou výzdobou.
- Na vnútornej strane víťazného oblúka bol obraz sv. Bartolomeja a latinský dedikačný nápis.
- Na severnej stene lode boli odkryté časti Ladislavskej legendy v podobe sv. Ladislava na koni a Kumána.
- Významným prvkom freskovej výzdoby bolo široké zastúpenie rozmanitých ornamentálnych prvkov. 
- V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa uvádza zasvätenie sv. Kozmovi a Damiánovi.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestny cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Chmeľovci a stále sa využíva. Je v pomerne dobrom stave s vynovenou fasádou. Problémom je blízka cesta, ktorá je cca meter nad pôvodnou úrovňou, čo predstavuje veľký zásah do celej lokality. Od cesty je dnes kostolík navyše chránený nie celkom estetickým a vyhovujúcim plotom, ktorý ho do značnej miery zakrýva. Rovnako tak aj vysadené ihličnany. Navštívili sme ho v decembri 2011.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu o 9.00 hod.

Praktické informácie
Obec Chmeľovec leží cca 15 km severovýchodne od Prešova, len pár km východne od hlavnej cesty Prešov - Bardejov (odbočka za Kapušanmi alebo na úrovni obce Tulčík). Kostolík stojí v obci, hneď pri hlavnej ceste smerom na Šarišskú Trstenú a Pušovce. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na farský úrad (neďaleko kostolíka, č. d. 25): 051/ 794 41 22.
GPS: 49.082151582, 21.368595958

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kotorová-Jenčová, M.: Výskum exteriéru Kostola sv. Michala v Chmeľovci. In: AVANS, roč. 2010, str. 127 - 128. Dostupné v elektronickej podobe - www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_2010.pdf.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Sedlák P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.

Web:
www.ecav.sk/vychodny-distrikt/chmel...
www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=16515
- http://korzar.sme.sk

esteban