Chmeľov

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., pôvodne sv. Kríža

Vznik: cca prelom 13. a 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci na miernom návrší

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili rehoľníci z rádu strážcov Sv. Hrobu (Rehoľní kanonici strážcovia jeruzalemského Sv. Hrobu Pána) pre svoje potreby, keďže v Chmeľove mali svoj kláštor už pred rokom 1212.
Išlo o typickú ranogotickú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a so severnou sakristiou. Stredoveká je i západná veža.
Rehoľníci odišli z Chmeľova v roku 1313, kedy ho vymenili za spišský Lendak. Kostolík sa tam zmenil na farský a takto sa uvádza aj v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
V období renesancie prešiel podobne ako mnohé iné kostolíky v regióne Šariš a Spiš prestavbou, ktorá sa najviditeľnejšie dotkla ukončenia veže v podobe atiky. Datuje ju letopočet 1634, ktorý bol na veži donedávna viditeľný.
V nasledujúcich storočia sa realizovali len menšie opravy. V 18. storočí bol na starších základoch vybudovaný ohradný múr okolo kostolíka. O časť stredovekých prvkov prišiel kostolík až v 20. storočí, kedy boli upravované okná a odstránená gotická kružba z niektorých z nich.
Obnova fasád sa udiala v roku 2008, kedy bol zamaľovaný aj letopočet z čias renesancie na veži. Od roku 2012 sa reštauruje hlavný barokový oltár, po odstránení ktorého sa našli časti stredovekej freskovej výzdoby.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe na úpätí kopca predstavuje výraznú dominantu obce i širokej krajiny, viditeľnú z niekoľkých kilometrov.
- Vzhľadom na prítomnosť rehoľníkov v Chmeľove pred rokom 1212 musíme tu predpokladať existenciu staršieho románskeho kostola. Nie je jasné, kde sa nachádzal, doterajší výskum navyše nepreukázal prítomnosť románskeho muriva v hmote súčasného kostolíka.
- Kostolík sa takmer intaktne zachoval vo svojej gotickej podobe. Okrem obvodových múrov tu nájdeme aj mnohé stavebné detaily z čias stredoveku.
- Ide napríklad o klenbu presbytéria s dvoma svorníkmi zdobenými reliéfmi či mierne zahrotenú valenú klenbu v sakristii.
- Gotické sú aj tri portály - do lode vedúce vstupy z južnej a západnej strany a vstup do sakristie. Najhodnotnejší je južný portál s dvoma oblými prútmi v ostení.
- V časti okien sa zachovali pôvodné ostenia. Zvyšky gotickej kamennej kružby z okien sa ešte pred niekoľkými rokmi (r. 2010) mali nachádzať na ohradnom múre.
- Zrejme v druhej polovici 14. storočia bol kostolík vyzdobený nástennými maľbami, ktorých časti sa nedávno našli po odstránení barokového oltára na východných stenách presbytéria. Ide o obraz svätice a zrejme časť výjavu Piety.
- Kostolík má vizuálny kontakt s neskororománskym kostolom v neďalekej obci Čelovce. Gotický kostolík stojí aj v obci Babie.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Evanjelickej cirkvi a. v. a stále slúži veriacim. Je v pomerne dobrom stave, v súčasnosti však bez hlavného oltára, ktorý sa reštauruje. Na odborníkov stále čakajú aj nástenné maľby vo svätyni objavené v septembri 2012. Navštívili sme ho v decembri 2011 a apríli 2014.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km severovýchodne od Prešova pri hlavnej ceste na Giraltovce a Svidník. Kostolík stojí v ohradenom areáli na miernej vyvýšenine v obci. Návštevu je vhodné dohodnúť vopred. Kontakt na farský úrad: 0917 179 354.
GPS: 49.069170772, 21.441364288

Literatúra:
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.

Web
- http://korzar.sme.sk/evanjelicky-kostol-v-chmelove
- www.ecav.sk
- www.pamiatky.sk/aktuality-kpu-presov
- www.viacassa.eu

esteban