Chmeľov

Patrocínium: kostol Evanjelickej cirkvi a. v., pôvodne sv. Kríža

Vznik: cca prelom 13. a 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci na miernom návrší

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe zrejme niekedy na prelome 13. a 14. storočia. Staviteľmi mohli byť rehoľníci z rádu strážcov Sv. Hrobu (Rehoľní kanonici strážcovia jeruzalemského Sv. Hrobu Pána), ktorí v Chmeľove (a Šariši celkovo) pôsobili až do roku 1313.  
Išlo o typickú ranogotickú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a so severnou sakristiou. Stredoveká je i západná veža.
Rehoľníci odišli z Chmeľova v spomínanom roku 1313, kedy vymenili tunajšie majetky za spišský Lendak. Chmeľovský kostol sa tak zmenil funkčne na farský a takto sa uvádza aj v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
V období renesancie prešiel podobne ako mnohé iné kostolíky v regióne Šariš a Spiš prestavbou, ktorá sa najviditeľnejšie dotkla ukončenia veže v podobe atiky. Datuje ju letopočet 1654, ktorý bol na veži donedávna viditeľný.
V nasledujúcich storočia sa realizovali len menšie opravy. V 18. storočí bol na starších základoch vybudovaný ohradný múr okolo kostolíka. O časť stredovekých prvkov prišiel kostolík až v 20. storočí, kedy boli upravované okná a odstránená gotická kružba z niektorých z nich. Status národnej kultúrnej pamiatky majú chrám a ohradný múr od roku 1963.
Obnova fasád sa udiala v roku 2008, kedy bol zamaľovaný aj letopočet z čias renesancie na veži. V roku 2012 sa začalo s reštaurovaním hlavného barokového oltára, po odmontovaní ktorého sa našli časti stredovekej freskovej výzdoby. V roku 2015 bola dokončená komplexná obnova stavby, s výnimkou zreštaurovania objavených nástenných malieb.

Zaujímavosti
- Kostol vďaka svojej vyvýšenej polohe na úpätí kopca predstavuje výraznú dominantu obce i širokej krajiny, viditeľnú z niekoľkých kilometrov.
- V staršej literatúre sa pôsobenie strážcov Sv. Hrobu (Rehoľní kanonici strážcovia jeruzalemského Sv. Hrobu Pána) v Chmeľove kládlo už pred rok 1212, kedy im kráľ Ondrej II. daroval majetky na území dnešného Slovenska. V tej dobre však išlo o pomenovania podstatne rozsiahlejšieho územia v pohraničí, ktoré bolo v majetku kráľa, nie priamo dnešnej obce. Majetok božohrobcov v Šariši sa spomína aj v roku 1264 ako cruciferi de Cumlouch
- Nedávny výskum kostola v Hanušovciach nad Topľou preukázal, že strážcovia Sv. Hrobu mali v 13. storočí svoje sídlo v rámci regiónu Šariš práve v tomto mestečku a nie v Chmeľove. Datovanie reprezentatívneho hanušovského kostola však naznačuje, že božohrobci mali v Šariši ešte starší kostol, ktorý využívali v čase zmienky v roku 1212. Nie je jasné, kedy vznikol a kde stál.
- Kostol sa takmer intaktne zachoval vo svojej gotickej podobe. Okrem obvodových múrov tu nájdeme aj mnohé stavebné detaily z čias stredoveku.
- Ide napríklad o klenbu presbytéria s dvoma svorníkmi zdobenými reliéfmi či mierne zahrotenú valenú klenbu v sakristii.
- Gotické sú aj tri portály - do lode vedúce vstupy z južnej a západnej strany a vstup do sakristie. Najhodnotnejší je južný portál s dvoma oblými prútmi v ostení.
- V časti okien sa zachovali pôvodné ostenia. Zvyšky gotickej kamennej kružby z okien sa ešte v nedávnej minulosti (r. 2010) mali nachádzať na ohradnom múre.
- Zrejme v druhej polovici 14. storočia bol kostolík vyzdobený nástennými maľbami, ktorých časti sa nedávno našli po odstránení barokového oltára na východných stenách presbytéria. Ide o obraz svätice a zrejme časť výjavu Piety.
- Kostol má vizuálny kontakt s neskororománskym kostolom v neďalekej obci Čelovce. Gotický kostol stojí aj v obci Babie.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Evanjelickej cirkvi a. v. a stále slúži veriacim. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Na dokončenie reštaurovania čakajú nástenné maľby vo svätyni. 

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km severovýchodne od Prešova pri hlavnej ceste na Giraltovce a Svidník. Kostolík stojí v ohradenom areáli na miernej vyvýšenine v obci. Návštevu je vhodné dohodnúť vopred. Kontakt na farský úrad: 0917 179 354.
GPS: 49.069170772, 21.441364288

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Glod, O. - Haviarová, M.: Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Kostol božohrobcov v Hanušovciach nad Topľou. Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou, Krajské múzeum v Prešove - pracovisko Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, 2021.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Hudáček, P.: Bardejov, Bodoň, Brezovica, castrum Salis, Drienov, Hanigovce, Chmeľov, Kapušany, Lipovec, Makovice/Zborov. In Dvořáková, D. et al. Stredoveké hrady na Slovensku (Medieval Castles in Slovakia). Bratislava, Veda 2017. Dostupné v elektronickej podobe
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1272).

Web
- http://korzar.sme.sk/evanjelicky-kostol-v-chmelove
- www.ecav.sk
https://www.pamiatky.sk/page/aktuality-kpu-presov/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://obecchmelov.sk/obec/evanjelicka-farnost/
- www.viacassa.eu

esteban
28, 4. 2014, upravený 27. 11. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a pánovi Vladimírovi Švačovi.