Domaniža

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: 14. storočie

Poloha: na vyvýšenine nad obcou pri cintoríne

Stručný popis: gotický kostol so západnou vežou, takmer kruhovým renesančným presbytériom, severnou sakristiou a pristavanou južnou loďou.

História
Lokalita kostola má za sebou bohaté dejiny, výskum tu odhalil základy strážnej veže a rotundy, ktoré tu stáli už v 13. storočí.
Súčasnú stavbu postavili na ich mieste v 14. storočí ako jednoloďový chrám so západnou vežou a presbytériom kvadratického či polygonálneho tvaru. V 15. storočí bol kostol upravovaný, došlo okrem iného k zvýšeniu veže o jedno podlažie. Z tohto obdobia je aj západný portál veže a taktiež fresky, ktorých zvyšky sa našli na severnej stene lode.
Koncom 16. a začiatkom 17. storočia bol kostol renesančne prestavaný, loď dostala novú klenbu a pôvodná gotická svätyňa bola nahradená súčasnou (v roku 1643), ktorú kvôli potrebe zväčšiť priestor postavili na základoch zaniknutej románskej rotundy.
Ďalšími úpravami v barokovo-klasicistickom štýle prešla stavba v roku 1784, kedy zo severnej strany lode pristavali aj novú sakristiu. V roku 1940 dostal kostol dnešnú podobu, keď vybúrali južnú stenu gotickej lode a pristavali tam bočnú loď.
V rokoch 2007 - 2010 sa tu v súvislosti s potrebou obnovy chrámu realizoval výskum, ktorý odkryl stavebno-historický vývoj kostola, vrátane časti základov pôvodného gotického presbytéria.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu krajiny, zďaleka viditeľnú.
- Rotundovité presbytérium a jeho napojenie na loď viedli k domnienke, že tu ide o staršiu rotundu, ku ktorej neskôr pristavali gotický kostol. Výskum najprv ukázal, že loď je staršia ako presbytérium, potom sa v jeho základoch našli zvyšky odlišného muriva, ktoré podľa všetkého potvrdili existenciu románskej rotundy.
- Z gotických detailov sa zachoval západný portál v podveží a štrbinové otvory na veži.
- V kostole sa nachádzajú hodnotné ranobarokové maľby a oltáre z roku 1643.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva ako farský chrám. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2010, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v pondelok, utorok, stredu a piatok o 17.15 hod., v sobotu o 17.30 a v nedeľu o 8.30 hod. Aktuálne informácie tu.

Praktické informácie
Obec Domaniža leží cca 15 km juhovýchodne od Považskej Bystrice na ceste do Rajca. Kostol je neprehliadnuteľný aj z väčšej vzdialenosti a stojí na kopci na jej južnom okraji. Kontakt na farský úrad: 042/ 439 45 22.
GPS: 49.043599833, 18.552668095

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Paulusová, S. - Gojdič, I.: Nález zvyšku románskej rotundy v Domaniži. In: Monumentorum Tutela č. 22, Pamiatkový úrad SR, 2010, str. 159 - 165.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M41).

Web:
- http://domaniza.fara.sk
- www.domaniza.sk

esteban

Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme Lenke H. z Rajca.