Smrečany

Patrocínium: Obetovania Pána (ex Očisťovania Panny Márie)

Vznik: koniec 13. storočie - prvá polovica 14. storočia

Poloha: v ohradenom areáli na okraji obce

Historický región: Liptov

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík patrí medzi najkrajšie ukážky liptovskej gotickej architektúry. Má podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou.
Podľa dobovej listiny ho mali postaviť v roku 1349, niektorí odborníci však pripúšťajú, že stavba mohla vzniknúť už niekedy koncom 13. storočia. Samotná obec sa spomína prvýkrát  v listine kráľa Ondreja III. z roku 1299.
V 14. storočí (uvádza sa aj začiatok 15. storočia) vyzdobili interiér nástennými maľbami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes. V období neskorej gotiky dostal kostolík bohaté vnútorné zariadenie v podobe oltárov či vyrezávaných lavíc. V 16. storočí sa spomína ako filiálny kostol farnosti v Trstenom.
V roku 1574 prešiel kostol do rúk evanjelikom. Katolíkom sa definitívne vrátil v roku 1707. V baroku nedošlo k výraznejším stavebným úpravám, z tohto obdobia však pochádza typická strecha veže cibuľovitého tvaru, organ a niekoľko častí vnútorného vybavenia.
Veľkou obnovou prešiel v rokoch 1954 – 1956. V posledných rokoch sa podarilo vymeniť strešnú krytinu na kostole (ukončené v roku 2015) i ohradnom múre (ukončené v roku 2017) a zreštaurovať drevený strop lode (ukončené v roku 2016).

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z najautentickejšie zachovaných pamiatok vidieckeho sakrálneho staviteľstva, rezbárstva a maliarstva z čias gotiky.
- V kostolíku sa zachovala veľká časť pôvodného gotického vybavenia a výzdoby. Nájdeme tu nástenné maľby, krídlové oltáre, vyrezávané drevené stallá i strieška kazateľnice. Z kamenárskej práce sú tu zastúpené gotické portály a podstavec krstiteľnice.
- V lodi na severnej stene nájdeme obraz so sv. Helenou a sv. Barborou, hneď vedľa neho trojicu ďalších svätíc (sv. Margity, sv. Dorotu a sv. Kataríny). Bližšie k triumfálnemu oblúku namaľoval stredoveký umelec Pannu Máriu Ochrankyňu. Severnú špaletu triumfálneho oblúka zdobí freska apoštola  s knihou. Na severnej stene svätyne je zobrazený sv. Ján evanjelista. Napravo od víťazného oblúka na východnej stene lode sa pôvodne nachádzala dnes už zaniknutá maľba sv. Mikuláša.
- Južný portál, chránený drevenou predsieňou, má na tympanóne hodnotnú fresku Madony s dieťaťom a dvoma anjelmi, ktorú odborníci datujú do roku 1349.
- V oknách lode a presbytéria je pôvodná gotická kružba.
- Kostolík sa môže pochváliť hneď troma neskorogotickými krídlovými oltármi. Všetky predstavujú rovnaký typ s tabuľovými maľbami nielen na zatváracích krídlach, ale aj v centrálnej časti.
- Hlavný oltár z roku 1480 má na ústrednom obraze Pannu Máriu v spoločnosti sv. Barbory a sv. Kataríny.
- Oba bočné oltáre (Svätého príbuzenstva a sv. Martina a sv. Mikuláša biskupov) datujeme do obdobia okolo roku 1510 a ich maľby sú dielom Majstra oltára z Okoličného, vzdialeného len pár kilometrov smerom na juh. Vyhotoviť ich dal Krištof zo Smrečian, v tej dobe kanonik Spišskej Kapituly, o čom svedčí jeho erb na oboch oltároch a taktiež fakt, že sa sám nechal stvárniť na zadnej strane Oltára sv. Martina a sv. Mikuláša biskupov. Jeho tvár nesie aj postava žobráka, ktorého umýva sv. Alžbeta na zadnej strane druhého z oltárov.
- V presbytériu nájdeme hneď dve hodnotné drevené stallá. To trojsedadlové pochádza z poslednej tretiny 15. storočia a zdobí ho vyrezávaný trojitý štít v tvare oslích chrbtov a fiály s krabmi. Podobného štýlu je i dvojité stallum z konca 15. storočia.
- Kamenná krstiteľnica má gotický tordovaný podstavec a zvonovitú nádrž z roku 1665.
- Kazateľnica je z roku 1618, nad ňou je unikátna neskorogotická strieška bohato zdobená fiálami.
- Maľovaný doskový strop lode pochádza z obdobia gotiky a renesancie (uvádza sa rok 1517), okrem rastlinných motívov tu nájdeme aj scénu lovu na medveďa (južný okraj stropu) a zápas sv. Juraja s drakom, ako aj boj rytierov medzi sebou (severný okraj stropu).
- Vo veži sa nachádza neskorogotický zvon z roku 1509.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých obciach Trstené a Bobrovec, v Okoličnom sa nachádza bývalý františkánsky kostol.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom. V posledných rokoch prechádza veľkou obnovou, v rámci ktorej bola vymenená strešná krytina, zreštaurovaný drevený strop v lodi, odstránené cementové omietky a interiér lode bol nanovo vymaľovaný. Navštívili sme ho v auguste 2010, júli 2016 a apríli 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Smrečany leží cca 10 kilometrov severovýchodne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí v mierne vyvýšenej polohe na západnom okraji obce v ohradenom areáli. V posledných rokoch vyrúbali niekoľko stromov rastúcich v blízkosti kostola. Kontakt na farský úrad v Okoličnom: okolicne@farnostokolicne.sk.
GPS: 49.119985297, 19.648323655

Literatúra
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Valášek, Š. - Brokutová, J. - Vandáková, K. - Vandák, J.: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova. Vydavateľstvo: Inertial Technologies, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1172).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- www.farnostokolicne.sk/filialny-kostol-ocistovania-panny-marie
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-filialny-kostol-ocistovania-panny-marie
- www.smrecany.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/kostol-ocistovania-panny-marie

esteban