Bratislava-Rača

Patrocínium: sv. Filipa a Jakuba ml., pôvodne zrejme Všetkých svätých

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v obci na úpätí svahu

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostol s východnou vežou nad zloženým, polygonálne ukončeným presbytériom a so severnou sakristiou

História
Kostolík postavili zrejme na mieste staršej stavby niekedy po roku 1300 ako na Slovensku pomerne nezvyčajnú jednoloďovú stavbu a východnou vežou, ktorej dolná časť tvorí chór svätyne s polygonálnym ukončením. Už krátko po dostavbe, v období rokov 1310 - 1320, dostal kostolík výzdobu v podobe nástenných malieb.
Niekedy v období druhej polovice 15. storočia až v priebehu 16. storočia kostol vyhorel, čo si vyžiadalo následnú obnovu objektu. V rámci nej sa vo svätyne realizovala výzdoba nástennými maľbami, ktoré nesú už renesančný nádych a datujú sa do druhej tretiny 16. storočia.
Počas reformácie chrám slúžil istý čas protestantom a katolíci ho prevzali späť v roku 1629, V tejto súvislosti bol kostol opätovne vysvätený a jeho patrocínium zmenené na sv. Leonarda (podľa iných Panne Márii).
Koncom 18. storočia sa realizovali rozsiahle úpravy stavby, keď loď kostola dostala novú klenbu, ktorú podopierajú prístenné polpiliere. Došlo taktiež k zväčšeniu okien na južnej strane lode a na presbytériu.
V roku 1844 došlo k zmene patrocínia na súčasné. Zásadnou prestavbou prešiel objekt v rokoch 1888 - 1889, kedy sa uskutočnila rozsiahla prestavba. Nájvýznamnejším zásahom do pôvodnej architektúry bolo zbúranie západnej steny lode a predĺženie priestoru o osem metrov západným smerom. Novo boli upravené fasády na celej stavby a pred južný vchod do lode bola postavená menšia murovaná predsieň.
Pri oprave v roku 1942 bola zbúraná severná sakristia a nahradená novostavbou. V rokoch 1970 - 71 prešiel kostol obnovou aj v súvislosti s liturgickými zmenami po II. Vatikánskom koncile. Ďalšie práce sa realizovali aj v roku 1989 a 1998.
V rokoch 2003 - 2004 sa realizovali archeologický, architektonicko-historický i reštaurátorský výskum, ktoré pomohl objasniť stavebné dejiny kostola a priniesol viaceré zaujímavé objavy, vrátane stóp po murovaných baldachýnoch nad bočnými oltármi a gotických malieb z prvej štvrtiny 14. storočia. Následne prebehla obnova kostola, vrátane zreštaurovania častí interiéru.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje zaujímavý a hodnotný príklad stredovekej sakrálnej architektúry napriek tomu, že veľká časť jeho stredovekej podoby bola zmazaná mladšími stavebnými zásahmi.
- Ide o na Slovensku veľmi vzácny typ stavby s východnou vežou týčiacou sa nad chórom svätyne, tzv. typ Chorturmkirche, aký môžeme vidieť napríklad v nie tak vzdialenom Parndorfe (tam ešte z románskeho obdobia). Ani koncepcia dvojpriestorovej svätyne zloženej z chóru a polygonálneho záveru nie je na našom území bežná (viac info).
- Ďalším výnimočným prvkom boli murované baldachýny po stranách víťazného oblúka, pod ktorými boli umiestnené bočné oltáre. Baldachýny boli zaklenuté rebrovou klenbou a ich prestor taktiež dopĺňali nástenné maľby z čias ranej gotiky. Priestor pod týmito baldachýnmi bol osvetlený samostatnými okienkami, z ktorých sa zachovalo to južné. Tento architektonický prvok sa u nás zachoval len v Kostole sv. Tomáša v Moste pri Bratislave a výskumom je doležený len v niekoľkých ďalších chrámoch juhozápadného Slovenska (Šamorín, Modra) Pôvodne boli zvyšky po zaklenutí týchto baldachýnov interpretované ako dôkaz trojloďovej dispozície stredovekej stavby, konkrétne ako stopy po zaklenutí bočných lodí. Pri archeologickom výskume sa našiel svorník klenby jedného z baldachýnov.
- Súčasný kostol bol zrejme postavený na mieste staršej stavby, z ktorej bol pri archeologickom výskume objavený pod dlažbou svätyne oblúkový úsek muriva, podľa všetkého polkruhovej apsidy.
- Zo stredovekej stavby sa okrem hmoty lode, svätyne a veže zachovala predovšetkým krížová rebrová klenba svätyne s hladkými svorníkmi
- Pôvodné okná nájdeme na južnej strane lode (osvetľujúce priestor pod baldachýnom), ako aj na veži. Ide o okná zdobené mníškou.
- Výskum zachytil aj zosekané rebrá klenby západnej tribúny, ako aj murované základy jej dvoch pilierov, ktoré ju podopierali.
- Pri hlavnom vchode do kostola na južnej strane je uložená kupa kamennej krstiteľnice jednoduchého polguľového tvaru ešte románskeho štýlu, ktorá slúži ako kvetináč.
- Reštaurátorský výskum odkryl zvyšky nástenných malieb z prvej štvrtiny 14. storočia v lodi i presbytériu, ktoré však dnes nie sú prezentované.
- Pod severným baldachýnom sa na východnej stene lode sčasti zachoval výjav Ukrižovania, na južnej strane išlo o maľbu trojice svätcov/svätíc pod zachovanými arkádovými oblúkmi. Tieto maľby slúžili ako oltárne retábulum, keďže pod nimi sa pôvodne nachádzali murované oltárne menzy. Štýlovo patria uvedené maľby do okruhu inšpirovaného nemeckým a rakúskym prostredím.
- Na južnej a severnej stene svätyne si návštevník môže pozrieť maľby Krista a apoštolov z druhej tretiny 16. storočia.
- Kostolík sa stal 600. objektom prezentovaným na Apsida.sk.
- Ďalšie stredoveké stavby sa nachádzajú v neďalekom Sv. Jure (kaplnka a Kostol sv. Juraja).

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2006, januári a februári 2014 a júli 2017.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod., podrobnejšie informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Rača je mestskou časťou Bratislavy a nachádza sa na jej severnom okraji. Kostol stojí v starej časti pôvodnej obce hneď pri ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 02/ 448 846 04.
GPS: 48.124278226, 17.209745049

Literatúra
 - Krampl, T.: Archeologický výskum Rímskokatolíckeho farského Kostola sv. Filipa a Jakuba ml. v Bratislave- Rači. In: Zborník SNM, roč. XCIX - 2005, str. 73 - 92. Dostupné aj v elektronickej podobe (sken) na https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z15/Z...
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Smoláková, M.: Nástenné maľby vo farskom kostole v Rači. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 1, s. 23 - 26.
- Smoláková, M.: Nástenné maľby a baldachýnové oltáre vo farskom kostole v Bratislave - Rači v kontexte umenia 1. polovice 14. storočia. In:  Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (2004/2005), s. 69 - 80. Dostupné online - https://www.issuu.com/sng.sk/docs/rocenka2004-2005/77.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4028).

Web:
- http://www.raca.fara.sk/index.php/farnost/kostoly-a-stavby/farsky-kostol
- http://www.dokostola.sk/kostol/410033-farsky-kostol-sv-filipa-a-jakuba
- https://ludovit-havlovic.racan.sk/2009/12/raca-2002-03.html

esteban