Seňa

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: pôvodne sv. Mikuláša, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Abov

Stručný popis: románskogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou

História
Románskogotický kostolík v podobe jednolodia s kvadratickou svätyňou a západnou emporou postavili niekedy okolo polovice 13. storočia. Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1249.
Okolo roku 1300 pristavali k severnej stene svätyne sakristiu šesťuholníkového pôdorysu, zaklenutú rebrovou klenbou. Len o niečo neskôr pristavali k západnému priečeliu vežu a zlepšili presvetlenie interiéru veľkými gotickými oknami v južnej stene lode a svätyne. Menšie stavebné úpravy sa robili aj v 15. storočí.
Počas reformácie prešiel kostolík do rúk kalvínov, tunajšia farnosť sa spomína už začiatkom 17. storočia.
Väčšou prestavbou prešiel kostolík v 18. storočí. Hexagonálnu sakristiu odstránili (mala sa zrútiť) a nadstavali obvodové múry lode a svätyne. Opravu objektu si vyžiadal aj požiar v roku 1828. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v roku 1905 a 1956-57. V rokoch 2004 a 2005 sa tu uskutočnil komplexný výskum, ktorý pomohol objasniť stavebný vývoj objektu.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry, ktorá sa zachovala takmer v pôvodnej podobe.
- Druhotne použitý stavebný materiál naznačuje, že na mieste kostolíka stála ešte staršia stavba.
- Z prvej stavebnej etapy sa okrem obvodových múrov lode a svätyne zachovali aj štrbinové okná v južnej stene lode, dva portály (južný a čiastočne západný), ako aj západná empora.
- Presbytérium je zaklenutá jednoduchou valenou klenbou.
- Empora je nesená dvoma piliermi osemuholníkového prierezu a zaklenutá troma poliami krížovej rebrovej klenby. Rebrá klenby dosadajú na konzoly zdobené rastlinným motívom. Lomené oblúky empory už jednoznačne odkazujú na gotický sloh.
- Južný portál je ukážkou prelínania románskeho a gotického štýlu. Jeho archivolta je už trocha zalomená, ale ústupkové členenie zodpovedá ešte skôr románskemu cíteniu. Portál zdobia po oboch stranách vchodu dvojice masiek ľudských tvárí. Spodné, so zvýraznenými vlasmi, nesú korunu a zrejme predstavujú uhorských kráľov (podľa niektorých Belo IV. a Ondrej II.). Horné masky sú jednoduchšie. Podobne členený ale jednoduchší portál bol aj na západnej strane lode, dnes v podveží, je však veľmi poškodený.
- Z gotického obdobia sa zachovali okná na lodi (prestavané) a na východnej strane presbytéria.
- Hexagonálna sakristia predstavuje na našom území pomerne zriedkavé riešenie. Je možné, že šlo aj o dvojpodlažnú stavbu, podobnú, aká sa zachovala v neďalekej maďarskej obci Pásztó.
- Pri severnej stene lode bol archeologickým výskumom odkrytý obdĺžnikový objekt, ktorý bol podľa všetkého severnou loďou. Zanikla asi súčasne so sakristiou.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Perín-Chym a Sokoľany.

Súčasný stav
Kostolík stále slúži veriacim Reformovanej kresťanskej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2013 a júli 2015.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Seňa (maď. Szina) sa nachádza cca 20 km južne od Košíc na hlavnom ťahu Košice - Miskolc. Kostolík stojí v oplotenom ale prístupnom areáli neďaleko hlavnej cesty. Kontakt na farský úrad: 055/ 69 62 525.
GPS: 48.558329019, 21.25667274

Literatúra
- Ďurišová, M. - Krcho, J.: Komplexný pamiatkový výskum reformovaného kostola v Seni. In: Monumentorum tutela 17. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2006, str. 63 - 76.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
- www.sena.ocu.sk
- www.praveorechove.com
- https://abov.vucke.sk
- www.slovakiana.sk

esteban