Kožuchov

Patrocínium: pôvodne Panny Márie, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Historický región: Zemplín

Stručný popis: románsky kostol s obdĺžnikovou loďou, pretiahnutou, polkruhovo zakončenou apsidou a pristavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili z lomového kameňa niekedy v priebehu 1. polovice 13. storočia ako neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a polkruhovo zakončenou apsidou pretiahnutého tvaru. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276, kostolík samotný sa spomína v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
V priebehu reformácie prevzali kostolík kalvíni. V prvej polovici 17. storočia slúžil ako filiálny chrám farnosti v Novosade, v 18. storočí sa už cirkevný zbor v obci osamostatnil a románsky kostolík sa stal farským.
Podoba stavby sa zmenila prístavbou mohutnej nízkej veže k západnému priečeliu. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v 19. storočí a v roku 1912.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. V roku 1991 bol zamurovaný západný vchod do podvežia a vytvorený nový, z južnej strany. Výskum sa pri tejto obnove neuskotočnil.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe románske stavby Slovenska, kde doteraz nebol realizovaný podrobnejší výskum.
- Stojí pomerne stratený v zástavbe obce a obklopený vegetáciou.
- Z románskej stavby sa zachovalo len obvodové murivo lode a apsida zaklenutá konchou. Z pôvodných architektonických detailov nie je viditeľné nič.
- Pretiahnutý tvar apsidy odborníci pripisujú buď pretrvávaniu veľkomoravských tradícií, resp. naopak vplyvu predĺžených kláštorných presbytérií v neskororománskom období.
- Víťazný oblúk nie je nijako zvýraznený, apsida sa do lode otvára prostou hranou. Podľa niektorých odborníkov ide o archaické riešenie, siahajúce hlboko do minulosti, v tomto prípade však môže podľa iných názorov ísť len o príklad zjednodušenej koncepcie realizovanej miestnymi majstrami.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Novosad.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, pod miestny matkocirkevný zbor. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2012.

Bohoslužby: v stredu o 18.00 a v nedeľu o 8.00 h

Praktické informácie
Obec Kožuchov sa nachádza cca 11 km južne od Trebišova. Kostolík stojí v v zástavbe hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad - 056/ 67 94 128.
GPS: 48.564921829, 21.724873781

Literatúra
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20813
http://www.oh-seniorat.sk/category/kde-nas-najdete...

esteban
27. 11. 2012, upravené 1. 10. 2021