Sliač-Sampor

V roku 2011 boli na cintoríne pri drevenej zvonici v Sliači-Sampore čiastočne odkryté zvyšky stredovekého Kostola sv. Michala archanjela, vrátane časti obvodových múrov.

Podľa predbežných výsledkov výskumu išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, aké sa v tomto regióne stavali začiatkom 14. storočia (Čerín, Poniky, Horná Mičiná). O vzniku v období ranej gotiky u nás svedčí aj dominantná poloha kostolíka na kopci nad obcou.

Staviteľom mohol byť šľachtic Heinz, resp. jeho syn Mikuláš, ktorí sa v písomných prameňoch spomínajú v období rokov 1300 - 1336.

Podľa mladších cirkevných záznamov mal byť objekt znovu postavený v roku 1686, Je tak pravdepodobné, že niekedy v tomto období prešiel istou prestavbou, možno v súvislosti s prinavrátením do rúk katolíkov po období reformácie.

Posledná sv. omša sa v kostolíku mala slúžiť okolo roku 1791. V schematizme z roku 1827 je už objekt opísaný ako ruina. Postupne sa jeho múry rozpadali, fotodokumentácia z roku 1921 zachytáva už len polorozpadnuté múry presbytéria s čiastočne zachovaným ostením východného okna.

Objekt mal celkovú dĺžku 14 metrov, loď mala rozmery 8,3 x 8,0 m, presbytérium 5,7 × 5,9 m. Obvodové múry sa miestami zachovali až do výšky vyše troch metrov. V južnej stene presbytéria sa zachovala jednoduchá nika so záklenkom v tvare lomeného oblúka.

V roku 2012 sa uskutočnila brigáda, v rámci ktorej bol kameňmi vyložený pôdorys lode. Ďalší výskum a prípadná konzervácia zvyškov muriva bude závisieť od toho, či sa podarí získať na tento účel financie.

Pri lokalite bola pri našej návšteve trocha neštandardným spôsobom umiestnená informačná tabuľa o histórii kostolíka. Vedľa lokality stojí drevená zvonica z roku 1885, v ktorej je zavesený zvon z roku 1686.

Neďaleko sa nachádza od roku 2010 existujúci moderný kláštor benediktínov. V jeho priestoroch je vystavený model pravdepodobnej podoby zaniknutého kostolíka v mierke 1:50. Vznikol v roku 2022 z iniciatívy jedného z bratov benediktínov a jeho autorkou je Veronika Kišová.

GPS: 48.627661411, 19.198743703

Zdroje:
- Miňo, M.: Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore. In: Archaelogia Historica 37/2012/2, str. 571 - 576. Dostupné v elektronickej forme - https://digilib.phil.muni.cz/fedora/128281.pdf.
https://www.sampor.net/index.php/chronos/
https://www.benediktini.sk/
- Združenie Montana na FB
- 3D rekonštrukcia kostolahttps://www.youtube.com/watch?v=aQmrG-jlRto
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L42).

esteban
10. 5. 2012, upravené 8. 2. 2013, 9. 12. 2017 a 3. 6. 2023

Za informácie a pomoc ďakujeme archeológovi Martinovi Miňovi z KPÚ v Banskej Bystrici a bratovi Svoradovi M. OSB.