Nitra - románska kaplnka

Patrocínium: sv. Emeráma

Vznik: cca prelom 12. a 13. storočia

Poloha: na juhovýchodnej strane baziliky na hradnom kopci

Stručný popis: dnes neskororománska kaplnka s východnou podkovovitou apsidou

História
Dnešnú neskororománsku kaplnku pristavali niekedy koncom 12. alebo na začiatku 13. storočia ako novú svätyňu staršieho kostola sv. Emeráma, postaveného pred polovicou 11. storočia. Jeho pôvodnú svätyňu zbúrali pri prestavbe, keď loď predĺžili východným smerom a zakončili apsidou.
Gotická prestavba celého kostola v rokoch 1333 - 55, ktorej výsledkom bolo pristavanie tzv. horného kostola, sa výrazne dotkla aj dnešnej kaplnky. Časť severného múru románskeho kostola bola zbúraná, aby uvoľnila miesto gotickej stavbe. Tým došlo k značnému zúženiu priestoru dnešnej kaplnky pred apsidou a narušeniu symetrického umiestnenia triumfálneho oblúka. Novú severnú stenu "kaplnky" členili pôvodne deväťmiestne gotické sedílie, z ktorých sa dodnes v priestore kaplnky zachovali iba päť, zvyšné sú dnes prezentované v priestore dolného kostola. Rovnaký počet sedílií bol aj na protiľahlej južnej strane. Zrejme už krátko po týchto úpravách došlo k vytvoreniu kaplnky v jej súčasnej podobe, keď bol jej priestor oddelený priečkou od zvyšku dolného kostola. V druhej polovici 15. storočia bol priestor pre apsidou novo zaklenutý krížovou rebrovou klenbou. V neskoršom období doplnili kaplnku o strešnú vežičku.
V rokoch 1930 - 31 sa tu uskutočnil archeologický a umelecko-historický výskum, ktorý datoval kaplnku do polovice 13. storočia. Ďalší výskum sa realizoval v rokoch 1988 - 92 a následne aj v rokoch 2002, 2005 a 2008 - 11, ktorý prieniesol viaceré významné objavy.

Zaujímavosti
- Kaplnka bola až do 30. rokov minulého storočia známa vo verejnosti ako pôvodný Pribinov kostolík z 9. storočia. Výskum však toto datovanie vyvrátil. Dodnes je však kaplnka nazývaná "Pribinovou".
- Až do výskumu v rokoch 1988 - 92 bola kaplnka považovaná za najstaršiu časť baziliky sv. Emeráma. Vtedy totiž objavili zvyšky kostola z 11. storočia. Jeho pôvodné JV nárožie je odkryté v južnej stene kaplnky.
- Masívna podkovovitá apsida má vzhľadom na čas vzniku v našom regióne dosť nezvyčajný tvar, typický skôr pre staršie veľkomoravské stavby. Pôvodne ju zvonka podopierali štyri oporné piliere, ktoré však boli neskôr (možno už koncom 13. storočia) odstránené.
- Pôvodná podoba objektu odrážala v dobe svojho vzniku tie najaktuálnejšie trendy v architektúre v stredoeurópskom teritóriu, s uplatnením už ranogotických prvkov a ornamentov.
- Ide najmä o dvojice stĺpikov, osadených v triumfálnom oblúku, z ktorých sa zachovali už len poškodené hlavice a pätky. Hlavice sú zdobené bobuľovým vzorom. Takisto samotný triumfálny oblúk je už lomený.
- Súčasťou kamenosochárskej výzdoby kaplnky bol zrejme aj reliéf postavy sediacej na kostole, známy v staršej literatúre ako Torzo s donátorom. Počas jednej z gotických prestávb ho zamurovali do piliera klenby priestoru pred apsidou.
- Pôvodný triumfálny oblúk vytvára s neskoršou krížovou rebrovou klenbou v priestore pred ním zaujímavú nesymetrickú kompozíciu.
- V severnej stene kaplnky sa zachovalo spomínaných päť sedílií zakončených lomenými oblúkmi.
- Až do roku 2011 boli odborníci presvedčení, že priečku medzi románskou kaplnkou a dolným kostolom postavili až v 16. - 17. storočí. Začiatkom roku 2012 tu však došlo po stranách hodnotného ranobarokového oltára k objavu vzácnych fresiek z druhej polovice 14. storočia, ktorých autorom je zrejme taliansky majster. Fresky pokračujú aj za oltárom a tak je otázne, aký bude ďalší postup.
- V kaplnke je uložená relikvia sv. Cyrila (Konštantína).
- Oproti katedrále sa nachádza diecézne múzeum, vystavujúce aj exponáty viažuce sa ku kaplnke. 

Súčasný stav
Kaplnka je súčasťou biskupskej katedrály sv. Emeráma. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ju v júni 2007, auguste 2008, máji a júni 2012 a auguste 2014 a 2015.

Bohoslužby: príležitostne, sv. omšu je možné nahlásiť/požiadať o ňu vopred.

Praktické informácie
Kaplnka je ako súčasť biskupskej katedrály v Nitre na hradnom kopci jednoducho dostupná. Kontakt na biskupský úrad: 037/ 772 1747 al. 24.
GPS: 48.318512262, 18.087208271

Literatúra
- Bednár, P, - Poláková, Z. - Šimkovic, M.: Archeologický a stavebno-historický výskum Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, str. 9 - 28.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Buran, D. a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Slovenská národná galéria a Slovart, Bratislava 2003.
- Judák, V. a kol.: Nitriansky hrad a Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma. Biskupský úrad v Nitre, Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.

Web
- www.biskupstvo-nitra.sk/katedrala
- www.arslexicon.sk/nitriansky-hrad

esteban