Krakovany-Stráže

Patrocínium: sv. Gála

Vznik: koniec 13. storočia - 2. tretina 14. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Stručný popis: gotický kostol s obdĺžnikovou loďou, polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a južnou sakristiou

História
Kostol v starobylej obci spomínanej v listinách už od roku 1113 začali stavať už koncom 13. storočia. Stavba chrámu sa zastavila, keď obvodové múry dosahovali výšku 40 – 100 cm. Príčinou prerušenia prác bola podľa všetkého mocenská expanzia Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý sa začiatkom 14. storočia zmocnil viacerých majetkov, vrátane Stráží.
Kostol bol dostavaný až o niekoľko desiatok rokov neskoršie, zrejme v priebehu druhej tretiny 14. storočia v čase, keď už obec vlastnili Tomáš Rufus, resp. jeho syn Peter z bočnej vetvy rodu Péčiovcov.
Vznikla tak jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a sakristiou pripojenou netradičnej z južnej strany. Loď mala pôvodne rovný drevený strop.
Búrlivé udalosti 16. storočia sa nevyhli ani Strážam a tak sa vo vizitácii z roku 1560 uvádza chrám ako polozrúcaný a s poškodenou strechou a bez vybavenia. Počas reformácie kostol užívali protestanti, keďže vlastníci obce Aponiovci boli tiež tohto vyznania. Loď je od prvej polovice 17. storočia zaklenutá renesančnou klenbou. V tomto období vybudovali aj opevnenie okolo chrámu
Katolíkom sa kostol vrátil v roku 1681. Niekedy v druhej polovici 17. storočia bola postavená aj severná kostnica. Okolo roku 1708 vyhorel, zrejme v súvislosti s udalosťami povstania Františka II. Rákociho. Vežu v roku 1726 zvýšili do súčasnej podoby s ihlanovitým ukončením. V roku 1778 prešla veža obnovou.  
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol aj s opevnením od roku 1963. Obnova sa začala v roku 2003, v nasledujúcich rokoch sa však práce kvôli nedostatku financií zastavili. Obnovené boli až v roku 2010, kedy sa podarilo objaviť zvyšky nástenných malieb, ako aj prístavbu neveľkej kostnice pri severnej stene lode. V roku 2014 bolo opravené zastrešenie veže a neskôr aj vymenená strešná krytina.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval do veľkej miery v pôvodnej gotickej podobe, čo je v tomto regióne pomerne vzácna vec.
- Dĺžka kostola je približne 27 m, jeho šírka niečo viac ako 14 m (vrátane sakristie).
- Z roku 1641 pochádza vyobrazenie kostola na pečati. Oproti súčasnej podobe mal výraznú vežičku - sanktusník na streche lode.
- Už na prvý pohľad zaujme mohutná veža, ktorá má v dolnej časti pôdorys štvoruholníka, nadstavba je však už osemuholníková. Jej mohutnosť (je len o máločo užšia než loď) svedčí aj o obrannej funkcii.
- V presbytériu i sakristii sa nachádza pôvodná rebrová klenba so zdobenými svorníkmi; na dvoch z nich je vyobrazený erb podľa všetkého zakladateľa stavby, ktorým bol zrejme niektorý zo  spomínaných pánov zo Stráží.
- V kostolíku nájdeme hneď tri gotické portály. Západný v podveží slúži ako hlavný vstup, nad portálom na južnej strane lode sa nachádza novšia maľba sv. Floriána. Neskorogotický sedlový portál sprístupňuje sakristiu zo svätyne.
- V oknách presbytéria sa zachovali pôvodné kružby.
- Reštaurátorský výskum v interiéri odkryl v roku 2003 zvyšky nástenných malieb, ktoré okrem iných motívov zrejme zobrazovali na západnom Slovensku pomerne vzácnu Ladislavskú legendu, datovanú predbežne do prvej polovice 14. storočia.
- Do dlažby pod víťazným oblúkom je osadená kamenná platňa dlhá viac ako dva metre. Ide podľa všetkého o pôvodnú oltárnu menzu, ktorú nahradili pred rokom 1713 a druhotne osadili na súčasné miesto.
- Nad západným vstupom bol sondou objavený latinský nápis, nad ktorým sa nachádza zatretá neskorobaroková maľba Ukrižovania.
- Stráže sa v minulosti preslávili objavom germánskych kniežacích hrobov s bohatou výbavou v podobe strieborných nádob, šperkov a skla rímskeho pôvodu.
- V ranom stredoveku tu podľa názvu sídlili strážcovia západnej hranice kráľovstva, pričom Stráže sa v písomných listinách spomínajú už v roku 1113 ako "villa Spectaculi", kedy stáli na hranici majetkov zoborského kláštora benediktínov.
- Archeologický výskum v presbytériu odkryl okrem iného aj hrob ženy zo 17. storočia, ktorú jej súčasníci považovali za upíra a po smrti na jej tele vykonali protivampirické opatrenia - odťatie hlavy a jednej nohy. Takisto bola jej truhla otočená o 180 stupňov.
- Pri kostole sa zachovali kamenné náhrobníky z 18. storočia.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekých Piešťanoch a Vrbovom.

Súčasný stav
Kostol patrí pod miestnu rímskokatolícku farnosť ako filiálny chrám a momentálne sa kvôli obnove využíva na liturgické účely len príležitostne. Navštívili sme ho v septembri 2010 a marci 2022.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec Krakovany leží cca 10 kilometrov západne od Piešťan, Stráže sú jeho súčasťou od roku 1944. Kostolík stojí v obci a je vďaka svojej veži dobre viditeľný od železnice i hlavnej cesty na Vrbové. Areál kostolíka je sčasti oplotený, ale prístupný. Kontakt na farský úrad v Krakovanoch: 033/ 779 84 27.
GPS: 48.608674588, 17.753058672

Literatúra
- Klčo, M. - Krupa, V. - Tirpák, J. - Kolena, B. - Karlovský, V.: Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže. trnavský Samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany 2021.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok.Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5636).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- www.krakovany.sk
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2743
https://www.dokostola.sk/kostol/411770-sv-gala
- http://trnava.sme.sk

esteban
24. 9. 2010, upravené 27. 4. 2022