Sikenička

Už len vyvýšená poloha a polkruhová apsida dnes pripomínajú románsky pôvod Kostola sv. Martina, biskupa v obci Sikenička. Stredovekú podobu do veľkej miery zmazali prestavby v 18. - 20. storočí.

Obec sa prvýkrát spomína v listine z roku 1135 (podľa iných zdrojov sa spomína až v r. 1248 pod názvom Yarmat), pričom v tom období bola vo vlastníctve rodu Hunt-Poznanovcov.

Kostolík podľa Súpisu pamiatok Slovenska postavili v dominantnej polohe s výhľadom do širokého okolia (vrátane Bíne s románskym kostolom) v 13. storočí v neskororománskom štýle.

Vzhľadom na existenciu viacerých románskych kostolíkov z 12. storočia v okolitých obciach nemožno asi vylúčiť ani starší pôvod, čo naznačuje aj pôvodný názov odvodený od jedného z pôvodných maďarských kmeňov (Gyarmat - Ďarmoty).

Išlo o typické jednolodie s východnou polkruhovou apsidou. Stavebným materiálom sú veľké opracované kamenné kvádre, podobne ako v prípade Bíne či Malých Kosíh. Prvá písomná zmienka dokladajúca súčasné patrocínium je z roku 1477.

V 18. storočí bol kostolík upravovaný a v roku 1887 došlo k jeho zväčšeniu prístavbou novej, podstatne väčšej lode a veže. Úpravou prešiel objekt aj v roku 1948 a ďalšia obnova sa realizovala aj v roku 1993. Kostolík nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Z románskej stavby sa podľa všetkého zachovali obvodové múry lode (okrem západného) a apsidy. Tá je zaklenutá konchou a do priestoru lode sa otvára prostou hranou. Pod omietkami sa však môžu nachádzať dnes zamurované okná a možno i južný portál, resp. zatreté nástenné maľby.

GPS: 47.938557383, 18.682372212

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- https://www.sikenicka.sk/index.php?page=pamatihodnosti
- https://www.dokostola.sk/kostol/411976-sv-martina
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F41).

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme pánovi Gáborovi Juhászovi z OZ Ferenca Dudicha v Hronovciach.