Motešice-Dolné Motešice

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca druhá polovica 13. storočia

Poloha: na kopci nad dedinou

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou, pristavanou západnou vežou a východnou pohrebnou kaplnkou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v druhej polovici 13. storočia ako ranogotické jednolodie s kvadratickou svätyňou zaklenutou krížovou rebrovou klenbou. K roku 1309 sa mal podľa kanonickej vizitácie viazať spor o tom, kto má stavbu opraviť. Zmienka o tunajšom kňazovi je aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37. Samotný kostol sa spomína v roku 1338.
Ešte niekedy v druhej polovici 14. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami, čo dokazuje nález ich zvyškov v podkrovnom priestore a presbytériu.
V renesancii, najneskôr v roku 1607 bola k východnej stene presbytéria pristavaná pohrebná kaplnka. V roku 1611 kostol opravili a v roku 1652 pristavali západnú vežu. V roku 1788 bol pri ďalšej oprave kostol novo zaklenutý a jeho statika zosilnená opornými piliermi. Obnovený kostol bol opätovne konsekrovaný v roku 1791.
Ďalšie práce sa realizovali v roku 1845 (interiér a fasády) a v roku 1885 (krov strechy). V 30. rokoch 20. storočia sa plánovalo rozšírenie kostola o prístavby po stranách presbytéria, ku ktorému však napokon nedošlo.
Obnova sa uskutočnila aj v rokoch 1952-53 a v roku 1981 (vrátane výmaľby interiéru). V priebehu 20. storočia sa realizovali aj menšie prístavby a úpravy.
Zatiaľ posledná obnova sa uskutočnila v roku 2009, ktorá sa týkala strešnej krytiny, výmeny časti krovu, ako aj odvodnenia stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje veľmi peknú dominantu krajiny a súčasne ukážku citu, s akým vedeli stredovekí stavitelia zasadiť chrám do okolitého prostredia.
- Zo stredovekého objektu sa zachovala hrubá stavba lode a svätyne, detaily v exteriéri sa stratili v priebehu neskorších úprav.
- V podkrovnom priestore boli objavené zvyšky stredovekých nástenných malieb, ktoré majú zachytávať ladislavskú legendu.
- Netradične k východnej stene svätyne tu pristavali neveľkú pohrebnú kaplnku zdobenú erbom rodu Motešických. Podobné riešenie, tiež z obdobia renesancie, nájdeme aj pri kostolíku v Batizovciach.
- Zaniknutý kostolík by sa mal nachádzať v lokalite Boze medzi Motešicami a Krásnou Vsou. Malo by ísť o Kostol sv. Pavla patriaci zaniknutej obci Dobrašov.
- Niekde v okolí Motešoviec by sa malo nachádzať hradisko z obdobia Veľkej Moravy. Naznačuje to nielen poloha na ceste medzi Ponitrím a Považím, ako aj objav hrobu z tých čias.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Bobot a Petrova Lehota.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosť Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave s vynovenou fasádou. Navštívili sme ho v apríli 2016 a októbri 2017.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza vo vyvýšenej polohe nad obcou, vďaka čomu je viditeľný už zďaleka. Stojí v ohradenom ale prístupnom areáli pri miestnom cintoríne. Kontakt na farský úrad: 032/659 42 45.
GPS: 48.81531369, 18.173194528

Literatúra:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A01).

Web:
- http://motesice.nrb.sk
- www.dokostola.sk/kostol/412487-narodenia-panny-marie
- www.motesice.sk/data/noviny1.pdf

esteban