Hrabkov

Patrocínium: sv. Šimona a Júdu

Vznik: cca prvá tretina 14. storočia

Poloha: v mierne vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou, a severnou sakristiou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe v obci niekedy v prvej tretine 14. storočia. Išlo o typické jednolodie s kvadratickou svatyňou a predstavanou západnou vežou. Chrám sa ako farský spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.
Po vzniku tamojšieho kláštora augustiniánov v roku 1334 prešiel kostol do správy tejto rehole. Augustiniáni však pre majetkové spory fundátora kláštora prišli o Hrabkov už v roku 1351.
V roku 1716 prešiel kostol barokovou úpravou. V 40. rokoch 18. storočia, kedy bol Hrabkov filiálkou farnosti v Križovanoch, sa spomína príkostolný cintorín obohnaný už rozpadávajúcim sa múrom. V 19. storočí bol chrám poškodený zemetrasením.
Kostol bol opravovaný aj v roku 1949. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený až v roku 1993. Následne prešiel obnovou.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje veľmi peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry na vidieku, keďže sa z veľkej časti zachoval v pôvodnej podobe.
- Loď kostola je prístupná dvoma ranogotickými portálmi - na južnej strane lode a v podveží.
- Z pôvodných okien sa zachovalo len východné okno presbytéria, ktoré má ešte románsky tvar.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, ktorej rebrá dosadajú na malé konzoly polygonálneho tvaru. Vo vrchole klenby sa nachádza svorník s reliéfom letiaceho vtáka.
- Na gotickej veži sa nachádzajú úzke strielňové okná.
- Pri kostole je v dvoch častiach uložená gotická kamenná krstiteľnica datovaná do obdobia okolo roku 1330. Jej kupa je zdobená reliéfmi mníšok so štvorlístkami a krížov, čo z nej robí jednu z najhodnotnejších krstiteľníc z tohto obdobia u nás.
- V kanonickej vizitácii z roku 1749 sa uvádza, že zasvätenie sv. Šimonovi a Júdovi nemusí byť pôvodné.
- Súčasťou Lurdskej jaskyne pri kostole je gotický portál, ktorý má pochádzať zo spomínaného zaniknutého kláštora augustiniánov.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekých obciach Krížovany (kostol a kaplnka) a Víťaz.

Súčasný stav
Kostol je filiálnym chrámom farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v neďalekých Krížovanoch. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v februári 2018, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v utorok a štvrtok o 18.00, resp. 19.00 hod.

Praktické informácie
Obec Hrabkov sa nachádza cca 20 kilometre juhozápadne od Prešova. Kostol stojí v obci na miernej vyvýšenine v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 051/79 571 20.
GPS: 49.081404943, 21.083466411

Literatúra:
- Huťka, M.: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). Verbum - vydavateľatvo KU, Ružomberok 2015.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017. Dostupné aj v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/35470332/Bark%C3%B3ciho_vizit%C3%A1cia_%C5%A0ar....
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4329).

Web
- https://www.hrabkov.sk/-pamiatky
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=17209
- https://presov.korzar.sme.sk/c/20293965/sucastou-kostola-vhrabkove-su-zr...
- https://www.dokostola.sk/kostol/410874-sv-simona-a-judu
- http://farskyurad.sk/Dekanaty/Sabinov-dekanat/Kr%C3%AD%C5%BEovany-farnos...

esteban