Pongrácovce

Patrocínium: sv. Stanislava

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy okolo roku 1300 ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia so západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby.
V priebehu prvej polovice 14. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami, z ktorých časť sa zachovala dodnes. Odkryté boli v 60. rokoch minulého storočia.
V 18. storočí sa uskutočnila baroková prestavba objektu, v rámci ktorej získal aj nové vnútorné zariadenie.

Zaujímavosti
- Kostol napriek mladším úpravám predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Spiši.
- Z gotických architektonických detailov sa zachovali tri  portály, východné okno presbytéria s peknou kamennou kružbou, okná veže na troch stranách pôvodne so stredovým stĺpikom, ako aj klenba svätyne so svorníkom.
- Najhodnotnejšou ukážkou stredovekého umenia je nástenná maľba na severnej stene presbytéria. Ide o výjav Korunovania Panny Márie s postavami Krista a dvoma anjelmi.
- Maľbu odkryli na začiatku 60. rokov minulého storočia a doteraz nebola reštaurovaná.
- Ide o pekný príklad stredovekého maliarstva ovplyvneného byzantským umením (napr. veľké hlavy postáv). Štýlovo môže byť blízka maľbe ladislavskej legendy vo Veľkej Lomnici.
- Pôvodne boli odkyté aj ďalšie maľby zobrazujúce postavy apoštolov, tie však boli v 70. rokoch minulého storočia opätovne zatreté.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Bijacovce, Ordzovany či Harakovce.

Súčasný stav
Kostol spadá ako filiálny chrám pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susedných Bijacovciach. Je v dobrom stave, pozornosť by si však zaslúžila stredoveká nástenná maľba, ktorá doteraz nebola reštaurovaná. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 hod.

Praktické informácie
Obec Pongrácovce sa nachádza cca 8 km severovýchodne od Spišského Podhradia. Kostol stojí v centre obce vo voľne prístupnom areáli a je zďaleka viditeľný. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru v Bijacovciach: 053/469 93 14.
GPS: 49.01994714, 20.823281407

Literatúra
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T36).

Web
-
pongracovce.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk

esteban