Dovalovo

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: druha polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine v obci

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy okolo v druhej polovici 13. storočia. Mal podobu typického jednolodia bež veže s kvadratickou svätyňou, ku ktorej sa so severnej strany pripájala sakristia. Niekedy v priebehu 14. - 15. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami.
Veľká prestavba sa realizovala v začiatkom 17. storočia (uvádza sa rok 1610). Pôvodne plochostropá loď bola zaklenutá krížovými hrebienkovými klenbami a k západnému priečeliu pristavali murovanú vežu. Úpravy sa dotkli aj gotických okien a statiku stavby vylepšili opornými piliermi.
V roku 1673 sa kostolík vrátil do rúk katolíkom, s čím súvisia ďalšie úpravy v interiéri a novo vysvätenie chrámu, ktoré dokladajú konsekračné kríže. Niekedy v druhej polovice 17. storočia bol kostolík aj opevnený.
V druhej tretine 18. storočia dostal kostolík nové vnútorné vybavenie v barokovom štýle (oltáre, kazateľnica). Koncom 18. storočia došlo k barokovo-klasicistickej obnove kostolíka, ktorá sa dotkla predovšetkým fasád. Tie tak získali v podstate súčasnú podobu, vrátane podstrešnej štukovej rímsy.
Viaceré obnovy sa realizovali aj v 20. storočí. V roku 1906 bola strecha veže pokrytá pozinkovaným plechom. V rokoch 1930 - 31 sa uskutočnila obnova objektu, ktorý mal už aj statické problémy. K veži tak museli pristavať oporné piliere. Kostolík dostal aj novú výmaľbu v interiéri.
Posledná obnova chrámu sa realizovala v rokoch 2005 - 2006, kedy boli reštaurované aj viaceré gotické (vstupný portál) a renesančné prvky (svorníky klenby, okná). V rokoch 2013 a 2014 bol opravený ohradný múr kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu obce, spolu s neďaleko stojacim evanjelickým kostolom.
- Stavba patrí medzi najstaršie ranogotické kostolíky Liptova z druhej polovice 13. storočia.
- O veku kostolíka svedčia najlepšie charakteristické konzoly klenby v presbytériu, ktorým podobné nájdeme aj v presbytérium kostolíka v Martinčeku a sakristii stavby v Liptovskom Michale.
- Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby aj zvyšky klenby svätyne s konzolami, pastofórium a úzke okno vo východnej stene svätyne.
- V podkroví sa nachádzajú fragmenty freskovej výzdoby.
- Z pôvodného vybavenia kostolíka sa zachoval neskorogotický oltár sv. Martina biskupa a sv. Štefana Prvomučeníka, ktorý sa nachádza v zbierkach SNM v Martine. Niekoľko maľovaných tabúľ z dovalovských oltárov je súčasťou zbierok Múzea krásnych umení v Budapešti.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Liptovský Ján, Pribylina (kópia stavby v Liptovskej Mare) a ešte začiatkom 20. storočia stáli ruiny gotického chrámu v obci Liptovský Peter.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Po nedávnych obnovách je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v stredu a piatok o 18.00 hod., v nedeľu o 11.00 hod. Aktuálne informácie o sv. omšiach.

Praktické informácie
Dovalovo tvorí v súčasnosti mestskú časť Liptovskému Hrádku. Opevnený areál kostolíka stojí vo vyvýšenej polohe na okraji obce a býva zamknutý. Kontakt na farský úrad: 044/ 522 27 07.
GPS: 49.049049789, 19.762687683

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Houdek, I.: Z histórie kostolov a iných staviteľskýchpamiatok Liptova. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč. XXI (1927), str. 58 - 79.
- Čajka, M.: Počiatky stredovekej sakrálnej architektúry na Liptove (Súčasný stav výskumu). In: ARS roč. 2003, č. 3, str. 167 - 187.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F19).

Web:
- www.farnostdovalovo.estranky.sk

 

esteban