Pohranice

O stredovekom pôvode Kostola Všetkých svätých v Pohraniciach pri Nitre svedčí už len vyvýšená poloha a gotická klenba svätyne. Pôvodný kostolík tu postavili ešte v románskom období a časti jeho muriva sa našli v hmote súčasnej stavby.

Kostolík vybudovali v dominantnej polohe možno ešte v 11. storočí (spomína sa rok 1075). Románska stavba mala zrejme podobu jednolodia s polkruhovou apsidou, podobne ako ďalšie kostolíky v okolí (Čeľadice, Kolíňany, Dolné Obdokovce).

V 14. storočí došlo k rozšíreniu stavby už v gotickom slohu a okolo roku 1490 došlo k zaklenutiu polygonálneho presbytéria neskorogotickou sieťovou klenbou.

Počas tureckých vojen bol objekt poškodený, čo si vyžiadalo prestavbu už v barokovom slohu. Udiala sa v roku 1723 a v rámci nej bol rozšírený o novú loď. Podľa iných zdrojov bola drevená loď a veža nahradená murovanými v roku 1780. Ďalšie opravy sa realizovali aj neskôr v priebehu 18. a 19. storočia, pri ktorých bola pristavaná južná sakristia a klasicisticky upravená západná veža.

GPS: 48.331549002, 18.183805346

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y39).
- www.pohranice.sk

esteban