Budča

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: 14. storočie

Poloha: v centre obce v ohradenom areáli

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou vežou, severnou sakristiou a pristavanou južnou predsieňou

História
Kostol postavili niekedy v 14. storočí ako typické jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou. V nasledujúcom období pristavali k presbytériu zo severnej strany sakristiu s polygonálnym alebo apsidovým uzáverom a k západnému priečeiu lode predstavanú vežu.
Od roku 1530 s menšími prestávkami až do roku 1709 využívali kostol protestanti. Po roku 1692 bol opravený.
Koncom 18. storočia bol objekt zbarokizovaný a prišiel o väčšinu stredovekých architektonických detailov. V roku 1807 bola v obci obnovená samostatná rímskokatolícka farnosť.
Obnova sa realizovala aj v rokoch 1910 a 1957. V roku 1963 získal kostol status národnej kultúrnej pamiatky.
V roku 2003 sa uskutočnil záchranný archeologický výskum v súvislosti s plánovanou úpravou dlažby v kostole, ktorý zachytil základové murivo staršej sakristie a preukázal neskoršie dostavanie západnej veže. V roku 2007 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval oltár a zrekonštruovaný kostol.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli predstavuje peknú dominantu obce a aj napriek neskorším úpravám peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry vo vidieckom prostredí.
- Podľa staršej literatúry dala kostolík postaviť už v roku 1239 kráľovná Beatrix, v tej dobe už vdova po uhorskom kráľovi Ondrejovi II. Z tejto stavby sa mala zachovať len súčasná svätyňa. Kráľovnú však po smrti Ondreja II. v roku 1235 z Uhorska vyhnali, čo jej podiel na vzniku kostolíka dosť spochybňuje. Navyše sa stavba datuje až do 14. storočia.
- Okrem hrubej stavby sa z gotického obdobia zachovalo aj niekoľko pekných architektonických detailov.
- Presbytérium je zaklenuté pôvodnou rebrovou klenbou s centrálnym svorníkom. Ten je zdobený reliéfom tváre Krista. Rebrá dosadajú na jednoduché konzoly.
- Na južnej strane lode sa nachádza pôvodný gotický portál s lomeným oblúkom. V súčasnosti je zakrytý murovanou predsieňou.
- Vo veži visia dva neskorogotické zvony datované do rokov 1512 a 1517.
- Archeologický výskum v roku 2003 zachytil základy staršej pristavanej sakristie, ktorá mala pomerne nezvyčajný uzáver v podobe polygónu, resp. polkruhovej apsidy.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekom Zvolene (zaniknutá románska bazilika, farský kostol, gotický karner), lokalita zaniknutého kostolíka leží v Ostrej Lúke.

Súčasný stav:
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám miestnej farnosti. Interiér je po renovácii v dobrom stave. 

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 h, aktuálne informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Budča sa nachádza asi šesť km západne od Zvolena. Stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcou v ohradenom ale prístupnom areáliKontakt na farský úrad - 045/ 539 11 35, http://budca.fara.sk/?page_id=14.
GPS: 48.57479701, 19.069578052

Literatúra
- Malček, R.: Výskum Kostola sv. Michala archanjela v Budči. In: AVANS v roku 2003, AÚ SAV v Nitre 2004, str. 129 - 130.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H59).

Web:
https://farabudca.sk/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
- https://www.budca.sk/historia-obce.html
- http://www.dokostola.sk/kostol/411403-sv-michala-archanjela
- https://www.youtube.com/watch?v=sHCzz1d_GKQ - letecký záber na kostolík

esteban
26. 12. 2017, upravené 5. 8. 2020 a 3. 11. 2023

Za pomoc ďakujeme pani Márii Žákovičovej.