Skalica - karner

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: koniec 14. storočia

Poloha: na námestí pri farskom kostole

Stručný popis: gotická osemboká rotunda s kvadratickou apsidou

História
Karner
postavili koncom 14. storočia severne od farského Kostola sv. Michala (po roku 1390). Išlo o polygonálnu rotundu osemuholníkového pôdorysu, na ktorú sa z východnej strany pripája kvadratická apsida. Nárožia polygónu spevňujú oporné piliere.
V priebehu 17. a 18. storočia bol objekt barokovo prestavaný. Loď dostala novú klenbu (kupolu) a strechu zakončenú lucernou. Osvetlenie interiéru bolo vyriešené novými oválnymi oknami a novo bol riešený aj hlavný vstup do karneru z južnej strany.
V súčasnosti sú opätovne prezentované zamurované gotické okná i portál.

Zaujímavosti
- Karner spolu s farským kostolom z rovnakého obdobia predstavujú veľmi pekné zoskupenie stredovekých sakrálnych stavieb v centre mesta.
- Stavbu mali podľa nepotvrdených údajov postaviť už v 10. storočí, pričom dôkazom mal byť letopočet 999 objavený údajne pri rekonštrukcii.
- Zo stredovekej stavby sa okrem obvodových múrov zachovali aj viaceré architektonické detaily - jednoduchý portál na západnej strane, nad ktorým sa nachádza gotické okno s mníškou. Ďalšie zamurované okno je vo východnej stene apsidy.
- Pôdorys stavby v podobe osemuholníkovej lode a kvadratickej svätyne je na našom území ojedinelý. Obdobný nájdeme ešte pri zaniknutej rotunde v Poprade - Stojanoch, tam však bola svätyňa obdlžniková a nie štvorcová.
- V karneri boli pochovávaní významní občania mesta. Naposledy sa v ňom pochovávalo v roku 1930, keď tam uložili pozostatky F. V. Sasinka.
- Pred karnerom je umiestnená socha uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta.
- Virtuálna prehliadka objektu na virtualtravel.sk.
- V samotnej Skalici sa zachovalo viacero stredovekých sakrálnych stavieb - hneď vedľa karnera stojí farský Kostol sv. Michala, neďaleko stoja františkánsky kostol a pôvodne gotický špitálsky kostolík. Pri kalvárii sa nachádza najstaršia pamiatka mesta - ranorománska rotunda.

Súčasný stav
Karner patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a je v ňom umiestnená predajňa náboženskej literatúry a predmetov. Stavba je v dobrom stave. Navštívili sme ju v novembri 2012 a marci 2016.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Karner sa nachádza v strede námestia pri farskom kostole. Predajňa v ňom umiestnená je otvorená počas pracovného týždňa v určených otváracích hodinách.
GPS: 48.84605033, 17.229309082

Literatúra:
- Minďáš, M.: Skalica. Vydavateľstvo Reco, miesto a rok vydanie neuvedené.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5230).

Web:
- www.skalica.sk/karner-sv-anny
- www.slovakiana.sk

esteban