Veľká Tŕňa

Patrocínium: sv. Michala, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi 

Vznik: druhá štvrtina 13. storočia

Poloha: na okraji obce v opevnenom areáli na svahu

Stručný popis: jednoloďový románsky kostolík s vežičkou na západnom priečení a novodobým polygonálnym presbytériom

História
Tehlový kostolík postavili vo vyvýšenej polohe nad obcou niekedy v druhej štvrtine 13. storočia. Na stavbu použili veľmi tenké tehly -  ich rozmery sú 4,5 x 15 x 29 cm. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou emporou.
V priebehu 15. storočia apsidu zbúrali a nahradili ju dlhým neskorogotickým presbytériom s polygonálnym záverom. V južnej stene lode taktiež prerazili nové vysoké gotické okno, ktoré nahradilo dve zamurované románske okná. Zo severnej a južnej strany pristavali celkovo osem oporných pilierov.
V období reformácie začali kostolík využívať kalvíni. V roku 1936 sa uskutočnila rozsiahla obnova kostola, v rámci ktorej bolo zbúrané celé presbytérium a na jeho základoch postavené nové, rovnakého pôdorysu. Taktiež boli odkryté viaceré románske ozdobné prvky fasád, zvyšky zamurovaných okien na južnej strane lode i južný portál s románskou freskou Panny Márie. V neskoršom období boli oporné piliere odstránené a pred južný portál bola pristavaná malá predsieň. Prvý archeologický výskum, ktorý objasnil pôvodnú podobu svätyne, sa uskutočnil až v rokoch 2003 – 2004.

Zaujímavosti
- Kostolík je vďaka svojim bohato zdobeným fasádam asi najozdobnejším vidieckym chrámom z románskeho obdobia. Nájdeme tu jednoduchý, dvojitý, na severnej strane lode dokonca i trojitý zuborez, pílovitý vlys, nárožné lizény i reliéfne pásy, prakticky všetky príklady ozdobných prvkov na tehlových kostoloch.
- Podľa tradovanej legendy kostol patril ku kláštoru paulínov, ktorý mali vypáliť Tatári v roku 1241. Tento rád však vznikol až v roku 1261.
- Na západnej strane lode sa zachovala asi najkrajšia románska empora na Slovensku. Je uzavretá súvislým múrom od dlážky až po strop v celej šírke lode. V prízemí sa do priestoru lode otvára troma arkádovými oblúkmi, ktoré strede podopierajú dva mohutné valcové stĺpy. Tie sú členené naznačenou hlavicou a pätkou. Priestor empory je tu zaklenutý pôvodnou valenou klenbou. Na prvom poschodí s rovným stropom nájdeme taktiež tri arkádové oblúky, ktoré však miesto stĺpov podopierajú v strede piliere krížového pôdorysu. Nad nimi už stojí veža.
- V interiéri kostolíka sa zachovali len zvyšky freskovej výzdoby, jej krásny príklad však nájdeme na tympanóne južného portálu. Zobrazuje polfigúru Panny Márie s dieťaťom a anjelmi a datujeme ju do obdobia po polovici 13. storočia. Maľba na tympanóne bola lacnejšou alternatívou reliéfnej výzdoby a nájdeme ju napríklad aj v Šiveticiach. Podľa legendy viažucej sa k nej, fresku po prevzatí kostola dali kalvíni zamaľovať, ale muž, ktorý to urobil, oslepol.
- Kostolík má dva románske portály. Okrem spomínaného južného sa zachoval vchod aj v strede západného priečelia, ktorý dnes slúži ako hlavný.
- Veža si taktiež zachovala sčasti svoj románsky vzhľad, najmä vďaka pílovitému vlysu, reliéfnym pásom a združeným oknám na južnej, severnej a východnej strane.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi. V posledných rokoch sa tu realizoval archeologický i umelecko-historický výskum. Priniesol poznatok o polkruhovej apside, ktorej pôdorys je teraz naznačený v dlažbe presbytéria. V roku 2009 boli obnovené vonkajšie fasády románskej časti kostolíka. Navštívili sme ho v auguste 2009.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Veľká Tŕňa (maďarsky Nagytoronya) leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, asi 20 kilometrov južne od Trebišova. Kostolík stojí na svahu na východnom okraji obce pri cintoríne. Z veľkej časti ho zakrývajú stromy a budova fary, spoza ktorých vidno len vežičku.
GPS: 48.469567411, 21.683798432 

Literatúra
- Gašaj, D. – Tajkov, P.: Výskum kostola reformovanej kresťanskej cirkvi vo Veľkej Tŕni. In: AVANS 2004, 2006, s. 85-87.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.  

Web
- www.miestnykanal.com/VelkaTrna
- www.praveorechove.com

esteban

English Summary
In the village Veľká Tŕňa near Trebišov we can find very beautiful Romanesque church with richly decorated facades, built during the second quarter of the 13th century. It consists of elongated nave with little spire on the west side and polygonal sanctuary built on Gothic bases in 20th century. The original Romanesque sanctuary was a semicircular apse. Cresting, dentils and pilaster-strips on the facades of this brick building make it perhaps the most decorative village church of Romanesque period in Slovakia. In the interior on the west side of the nave is a very valuable tribune, one of the most beautiful in our country. The only remains of frescoes are preserved in the nave, but there is also a very nice Romanesque painting of the Virgin Mary on the tympanum of the southern portal.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu