Jasov

Nad obcou Jasov v areáli cintorína stojí Kostol sv. Michala, ktorého počiatky siahajú zrejme až do 13. storočia. Po viacerých prestavbách však stredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Pôvodný kostolík postavili pre potreby veriacich osady, neskôr mestečka Jasov, kde bol už v 12. storočí založený významný kláštor premonštrátov. Prvá písomná zmienka o Jasove pochádza z roku 1234.

Farský Kostol sv. Michala sa v písomných prameňoch spomína už v rokoch 1243 a 1255. Tomuto obdobiu vzniku stavby by nasvedčovala aj vyvýšená poloha na kopci nad súčasnou obcou. Jeho prípadná románska podoba je neznáma a viac svetla by mohol priniesť až podrobnejší výskum, vrátane archeologického. Farnosť sa v Jasove spomína aj v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.

V 15. storočí bol kostolík goticky prestavaný a zrejme z tohto obdobia pochádza pomerne dlhé polygonálne presbytérium. V neskoršom období pristavali zo severnej strany sakristiu, po ktorej dnes zostal len zamurovaný vchod v severnej stene presbytéria.

V roku 1868 pristavali k západnému priečeliu veža, ktorá sa však už po krátkom čase zrútila. Nanovo ju postavili v roku 1876. Ani tejto veži však nebol dopriaty dlhý život, doplatila na záverečné boje druhej svetovej vojny. Dňa 20. januára 1945 ju odpálili nemeckí vojaci a značne poškodili.

Oprava veže sa uskutočnila až cca v 70. rokoch minulého storočia v rámci komplexnej obnovy kostola, po ktorej opäť začal slúžiť veriacim.

Jasov je známy okrem barokového kmplexu spomínaného kláštora premonštrátov aj zvyškami stredovekého hradu na kopci oproti Kostolu sv. Michala a jaskyňou, kde sa zachoval nápis z roku 1452 o bitke pri Lučenci.

GPS: 48.681745448, 20.97848475

Zdroje:
- www.jasov.sk/index.php?page=kostol-sv-michala
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Güntherová, A.: Jasov. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958.
- Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 1, A - J. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K19).

esteban