Hrušov - románska stavba

----- DOPLNENÉ -----

V roku 1980 odkryli pri archeologickom výskume vedenom Štefanom Kardošom, v bezprostrednej blízkosti gotickej kaplnky sv. Anny, základy omnoho väčšej románskej sakrálnej stavby.

Pri a pod gotickou kaplnkou bolo objavené základové murivo kvadratickej svätyne a úseky severného a južného múru lode románskeho kostolíka, ktorého vznik kladú odborníci pred 2. polovicu 13. storočia. Túto hypotézu nevylučuje ani rok prvej písomnej zmienky o osade Hrušov - 1234. Po výskume bolo prezentované murivo južnej steny presbytéria a lode nachádzajúce sa pri kaplnke.

Gotická kaplnka stojí sčasti na mieste románskej stavby, ale nijako nevyužíva jej základy. Vzhľadom na túto skutočnosť muselo medzi zánikom pôvodného kostolíka a postavením kaplnky prejsť dlhšie obdobie, kedy už neboli viditeľné nadzemné časti staršej stavby.

Mohlo ísť o kostolík slúžiaci obyvateľom pôvodnej osady, ktorá však bola následne v 14. storočí opustená, a jej obyvatelia sa presunuli do výhodnejšej nižšej polohy dnešnej obce. Podobný prípad predstavuje aj cca 14 km severozápadne (vzdušnou čiarou) vzdialený románsky kostolík nad dedinkou Rakovnica - zhodou okolností tiež jednoloďová stavba s kvadratickou apsidou.

Druhým možným vysvetlením účelu stavby je, že išlo o kaplnku patriacu k zrejme johanitskému kláštoru v Lipovníku (vzdialenému len cca 4 km severne). Mohla slúžiť pre potreby v okolí usadených pustovníkov. Do úvahy pripadá aj možnosť, že nešlo o sakrálnu stavbu, ale strážny objekt.

GPS: 48.596086088, 20.614403966

Zdroje:
- Kardoš, Š.: Poznámky k historickým súvislostiam a problémom tematiky kaplnky sv. Anny v Hrušove. In: Zborník OSPSOP Rožňava 2, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany v prírode v Prešove, stredisko v Rožňave, 1982, str. 73 - 86.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.

esteban