Zemianske Kostoľany-Dolné Lelovce

Až do roku 1965 slúžil veriacim rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie v Dolných Lelovciach, dnes časti obce Zemianske Kostoľany neďaleko tepelnej elektrárne Nováky. V máji toho roku došlo po pretrhnutí hrádze s popolčekom k zničeniu veľkej časti obce. Po viacerých vlámaniach stavba navyše vyhorela.

V nasledujúcich desaťročiach opustený kostolík chátral a jeho vnútorné zariadenie sa roztratilo. Aspoň dočasný obrat k lepšiemu predstavovala rekonštrukcia krovu a strechy v roku 1991, ktorá objekt uchránila pred väčšími škodami.

Zaujímavé zistenia o pôvode kostolíka priniesol stavebnohistorický výskum v roku 1994 a následný archeologický výskum v rokoch 1995 - 96. Ukázalo sa, že ho postavili podstatne skôr, ako sa uvádzalo v dovtedajšej literatúre (polovica 17. storočia/polovica 18. storočia).

Stredoveký pôvod stavby evokovala už poloha na kopci, ako aj blízkosť viacerých románskych chrámov v bezprostrednom okolí (Chalmová, Horné Vestenice). Výskumy potvrdili, že prvý kostolík tu postavili už niekedy v 12. resp. prvej polovici 13. storočia.

Išlo o typické neveľké jednolodie s polkruhovou apsidou, veľmi blízke práve objektu v Chalmovej. Loď mala pôdorys štvorca s vnútornými rozmermi 4,8 x 4,8 m a apsidou širokou 3,1 m. Dodnes sa zachoval severný múr lode dlhý približne 7 metrov.

O pár desiatok rokov, zrejme už v období ranej gotiky bola stavba rozšírená západným smerom, čím sa podstatne zvýšila kapacita lode. Aj toto rozšírenie sa po čase ukázalo byť nedostačujúcim a zrejme v prvej polovici 16. storočia prešiel kostolík dvoma výraznými prestavbami.

V prvej etape išlo o rozšírenie lode južným smerom pri zachovaní románskej apsidy ako svätyne, ktorá sa tak dostala do asymetrickej polohy mimo os stavby. Toto zväčšenie kostolíka (nová loď mala rozmery 13 x7,5 m) však zjavne nestačilo a preto v krátkom čase došlo k zásadnej prestavbe, ktorá v podstate zmazala románsku podobu stavby.

Loď kostola bola opäť rozšírená západným smerom. Zbúranú apsidu nahradilo nové presbytérium s päťbokým záverom, ktoré malo rovnakú šírku ako loď. O niečo neskôr pripojili k severnej strane svätyne malú sakristiu.

Po roku 1755 dostala loď barokovú klenbu a vchod presunuli z južnej strany na západnej priečelie lode. Dnešnú podobu získala stavba v 19. storočí, keď postavili západnú predstavanú vežu.

Kostolík napriek zamýšľanej obnove v 90. rokoch stále chátra a postupne zarastá vegetáciou. V roku 2013 však vznikla iniciatíva na jeho záchranu, vďaka ktorej bola okrem iného odstránená náletová vegetácia v okolí stavby.

GPS: 48.687599717, 18.515562415

Zdroj:
- Bóna, M. - Katkin, S. - Kollárová, R.:
Výskum rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1996, č. 4, str. 20 - 23.
- http://lelovce-kostol.host.sk
- Video o pretrhnutí hrádze v roku 1965

esteban