K reštaurátorskému výskumu v Jaklovciach

Potvrdenie existencie stredovekých fresiek i znovuobjavenie zamurovaného gotického portálu priniesol reštaurátorský výskum v Kostole sv. Antona, pustovníka v Jaklovciach. S podporou Ministerstva kultúry SR sa v rámci grantového programu “Obnovme si svoj dom“ realizoval v sezóne 2023.

Rešturátori Peter Koreň a Juraj Gregorek sondami overili existenciu stredovekých nástenných malieb v sakristii, ktoré boli odkryté už v roku 1871. Doposiaľ ich ale nezreštaurovali a v čase výskumu boli pod nánosmi nečistôt len ťažko rozoznateľné.

Ide o časť maliarskej výzdoby zachytávajúcej legendu o sv. Barbore na severnej a východnej stene. Výjavy legendy sa podľa všetkého nachádzali aj na južnej a západnej stene, tam však boli v priebehu 20. storočia osekané omietky až na murivo.

Zaujímavý je aj objav gotického portálu na točité schodisko vedúce pôvodne na už odstránenú emporu v západnej časti sakristie. Zachytený bol pri obnove v 70. rokoch minulého storočia, kedy však bol opätovne zamurovaný a zabudlo sa na neho.

Realizovaný výskum sa stane podkladom pre následné reštaurovanie celého interiéru sakristie. Tá má na Slovensku dosiaľ nie úplne docenené postavenie. Ide totiž o pomerne veľký priestor (rozmery sú 320 cm x 685 cm s výškou vo vrchole valenej klenby 520 cm). V západnej časti sa nezvyčajne nachádzala empora, čo je prvok, s ktorým sa stretávame prakticky len v lodiach kostolov a kaplniek.

Toto riešenie svedčí o tom, že stavebník prikladal sakristii veľký význam. Mohol sa inšpirovať  reprezentatívnou sakristiou kostola v neďalekej Gelnici, ktorá mala podľa odborníkov istý čas slúžiť na liturgické účely ako kaplnka, a to v čase výstavby novej svätyne chrámu. 

Pomerne zriedkavá je i fresková výzdoba, ktorú poznáme pri sakristiách len v niekoľkých prípadoch v rámci Slovenska. V Jaklovciach je jedinečnosť umocnená faktom, že maľby zachytávajú výjavy z legendy o sv. Barbore, keďže podobné legendické fresky sú u nás pomerne vzácne a o to vzácnejšie v interiéroch sakristií. Je to v podstate len známa legenda o sv. Ladislavovi vo Veľkej Lomnici a výjavy z legendy o sv. Jurajovi v Podunajských Biskupiciach.

esteban
23. 1. 2024

Za pomoc a fotografie ďakujeme reštaurátorovi Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

Rubrika: Aktuality