Horné Lefantovce

Už len hrubá stavba s opornými piliermi svedčí dnes o gotickom pôvode niekdajšieho kláštorného kostola pavlínov zo 14. storočia. Po dlhom čase chátrania bol celý kláštor koncom 19. storočia prestavaný na kaštieľ.

Obec sa spomína už v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom Elefant. Prvá písomná zmienka o kláštore je z roku 1369, keď sa uvádzajú pavlíni v Osade sv. Jána Krstiteľa, ktorú poznáme z písomných prameňov už od roku 1355.

Táto skutočnosť potvrdzuje, že podobne ako v ďalších prípadoch (Marianka, zrejme Gombasek) získali pavlíni stojacu sakrálnu stavbu, ktorá dala meno aj celej osade. Je pravdepodobné, že pred vznikom kláštora tu žili pavlíni ako pustovníci, čo naznačuje neskoršia zmienka o vlastníctve Jánovej doliny. Lefantovský kláštor bol prvým, kde sa pavlíni usadili v rámci dnešného Slovenska. 

Zakladateľom kláštora bol miestny šľachtic Michal z Horných Lefantoviec (Elefánthy), ktorý venoval Kostolu sv. Jána Krstiteľa a pavlínom majetky v okolí, a okrem iného aj polovicu svojho mlyna v Bádiciach. Donácia bola zrejme formou pokánia, keďže Michal sa predtým dopustil viacerých násilností, vrátane vraždy.

Kláštor slúžil aj ako miesto posledného odpočinku pre viaceré šľachtické rody, napríklad aj Forgáčovcov (Forgách) z Gýmeša (dnes Jelenec), ktorí financovali oltár sv. Heleny (14. storočie) a oltár sv. trojice (15. storočie).

V roku 1530 sa sem presťahovali mnísi rádu z viacerých uhorských kláštorov ohrozených tureckou expanziou. V období rokov 1636 až 1687 bol kláštor opevnený, ale v roku 1708 ho aj tak vyrabovalo cisárske vojsko.

Po konsolidácii pomerov v krajine v 18. storočí, keď sa skončilo obdobie protihabsburských povstaní a turecká hrozba pominula, sa lefantovskí pavlíni rozhodli pristúpiť k rozsiahlej prestave kláštora v duchu baroka.

Práce sa realizovali v rokoch 1760 - 1774 a objekty kláštora získali takmer súčasnú podobu. Kostol bolo novo zaklenutý, pričom klenby vyzdobil bohatými maľbami Jan Václav Bergl, dvorný maliar Márie Terézie. Pavlíni sa z nich ale netešili dlho, keď už v roku 1782 cisár Jozef II. pavlínsky rád v Uhorsku zrušil. Už bývalí mnísi odišli z Horných Lefantoviec v roku 1786.

Nevyužité kláštorné budovy počas napoleonských vojen slúžili ako lazaret pre vojakov, neskôr ako skladisko. Nevyhli sa im rabovania a neskôr boli poškodené aj požiarom.

Zmena vlastníctva chátrajúceho kláštora nastala v roku 1836, keď ich od Správy náboženských nadácií kúpil aj s prišahlými pozemkami sedmohradský gróf František Gyulai (1798 - 1868). Gróf Leopold Edelsheim-Gyulai sa v roku 1894 rozhodol začať s prestavbou schátraného kláštora, vrátane kostola, na kaštieľ. Práce viedol budapeštiansky staviteľ Jozef Hubert.

Najväčšie stavebné zásahy sa dotkli práve kostola, ktorého vnútorný priestor bol upravený na obytné účely rozčlenením na viaceré miestnosti. Víťazný oblúk zamurovali a svätyňa bola rozdelená na dve podlažia. Z východnej strany bol vytvorený nový reprezentatívny vstup s predsieňou pod okrúhlym balkónom.

Po 2. svetovej vojne bol kaštieľ zabavený štátom, ktorý tu zriadil k 1. júnu 1948 Liečebný ústav pre tuberkulózne ženy. Ako špecializované pracovisko na liečbu pľúcnych ochorení sa bývalý kláštor využíval až do roku 2010. 

To už budovy patrili Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor v Nitre, do ktorej majetku boli prevedené od štátu v roku 2004. Tá ich, hoci už nepotrebné, nemôže predať až do roku 2024. 

Bývalý kláštor má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963. Opravovaný bol v rokoch 1977 - 1984. Kláštorný kostol má zachovanú dispozíciu v podobe jednolodia s polygonálnym presbytériom a severnou dvojpodlažnou sakristiou. Zachovalo sa aj členenie fasád opornými piliermi, ktoré podopierali už zaniknuté gotické klenby presbytéria a lode.  

GPS: 48.424235833, 18.166178942

Zdroje:
- Hlavačková, M.: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v r. 1369-1526. In: Šimončič, J.(zost.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnavská univerzita, Trnava 1994, str. 175 - 179.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5765).
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/pa...
http://pavlini.sk/horne-lefantovce/
https://www.hrady.cz/horne-lefantovce-kastiel-pa...
https://nitraden.sk/historia-kastiela-v-hornych-...
- Letecké zábery na bývalý kaštieľ - www.youtube.com/watch?v=rwt-6wTLF7c
https://blog.sme.sk/simunekova/cestovanie/horne-...

esteban
23. 11. 2023

Za pomoc ďakujeme pani Márii Žákovičovej.