Diakovce - kaplnka

Patrocínium: sv. Štefana, kráľa

Vznik: pred rokom 1228

Poloha: na južnej strane pôvodne benediktínskeho kostola uprostred obce v areáli cintorína

Stručný popis: neveľké jednolodie s polkruhovou apsidou

História
Kaplnku postavili zrejme súčasne so stavbou trojloďového kostola benediktínov, ktorý bol slávnostne vysvätený v roku 1228. Má podobu pozdĺžneho jednolodia s východnou polkruhovou apsidou, pričom zo severnej strany sa pripája k západnej časti južnej steny kostola. Západná stena kaplnky bola v jednej rovine s priečelím kláštorného chrámu.
Vzhľadom na skutočnosť, že kaplnka je prístupná z exteriéru (portálom na južnej strane lode), nie je vylúčené, že slúžila (aj) veriacim mimo komunity benediktínov.
V rokoch 1939 - 1940, kedy už Diakovce patrili Maďarsku, sa realizovala rozsiahla obnova kostola, vrátane kaplnky. Pritom boli objavené zamurované románske okná v strede južnej lode a na východe apsidy, zvyšok južného portálu, zuborezy i niky v interiéri. Ten bol v tej dobe vyzdobený maľbami zo života sv. Štefana.
Ako súčasť kostola sa stala kaplnka národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1963.

Zaujímavosti
- Kaplnka predstavuje veľmi pekný príklad stredovekého kláštorného staviteľstva, ktoré okrem hlavného chrámu využívalo aj ďalšie menšie sakrálne objekty špecifického určenia.
- V staršej literatúre bola kaplnka považovaná za pôvodný kláštorný kostol zasvätený Panne Márii spomínaný už v roku 1102 v pápežskej bule. Výskum však preukázal súčasný vznik kaplnky a kostola.
- Stavba si do značnej miery zachovala svoju pôvodnú podobu a nedotklo sa jej veľmi ani veľké rozšírenie kostola v 19. storočí.
- Románsky sloh zastupuje okrem samotnej dispozície stavby aj viacero detailov - okná, zuborez či južný portál.
- Na kaplnke sa zachovali dve románske štrbinové okná, jedno na južnej strane lode a jedno na východnej strane apsidy. V interiéri je to aj ostenie južného okna apsidy.
- Fasádu apsidy zdobí typický prvok románskeho slohu - tehlový zuborez.
- Veľkou zvláštnosťou kaplnky je vysoký "zuborez" na južnej stene po stranách portálu. Podobný prvok nenájdeme na žiadnom inom objekte z románskeho obdobia na našom území.
- Na južnej strane lode je prezentovaný románsky portál, z ktorého sa zachovala len časť oblého prútu archivolty. 

Praktické informácie
Diakovce sa nachádzajú cca 3 km na juhozápad od Šale. Kostol je ľahko prístupný, nachádza sa v strede obce, pár desiatok metrov od autobusovej zastávky.
GPS: 48.134373414, 17.847332954

Literatúra
- Bašo, M., Štibrányi, J.: Diakovce. Kostol Panny Márie. Malá vlastivedná knižnica č. 3, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno, 1995.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Lorad, E.: Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1957.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Žažová, H.: Romanika v zrkadle písomných prameňov. In: Monumentorum tutela č. 22, Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2010, str. 364 - 377.
- Dejiny kostola na výveske v chráme, autor neuvedený.

Web:
- www.diakovce.sk
- https://www.viabenedictina.eu/sk/diakovce
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=6762
- www.dokostola.sk/kostol/411809-panny-marie-nanebovzatej

esteban
9. 2. 2022