Znojmo - Kaplnka sv. Václava (ČR)

V tesnej blízkosti farského Kostola sv. Mikuláša v Znojme stojí zaujímavá dvojpodlažná Kaplnka sv. Václava. Tvorí súčasť opevnenia mesta a dodnes nie jej jej stavebná história úplne objasnená.

Kaplnka stojí sčasti na mieste románskeho karneru pravdepodobne z 13. storočia, ktorého nadzemná časť úplne zanikla a zachovala sa len časť muriva jeho kostnice pod zemou.

Kaplnku dala podľa zachovanej listiny z roku 1521 postaviť vdova Kateřina Bučická, ktorá za týmto účelom odkúpila časť cintorína pri farskom kostole. Kaplnka mala byť dvojitá, dvojpodlažná.

Obdobiu neskorej gotiky plne zodpovedá priestor nadzemnej časti, ktorá mala byť podľa spomínanej listiny - závetu - zasvätená sv. Anne a sv. Kataríne. Táto horná kaplnka je zaklenutá krúženou rebrovou klenbou podobnou štýlu staviteľa Beneša z Loun, ktorá má blízko ku klenbe Vladislavského sálu Pražského hradu.

Spodná kaplnka bola zasvätená v roku 1521 "Bohu, Panne Márii a všetkým svätým, predovšetkým sv. Martinovi".  Štýlovo sa líši od hornej kaplnky a jej stavebné prvky sú podstatne jednoduchšie. Táto skutočnosť je dodnes zdrojom nejasností v datovaní, čo ešte umocňuje stredoveký zvyk nerozlišovať medzi postavením a znovupostavením/obnovou staršej stavby. V literatúre sa preto uvádza ako doba vzniku dolného podlažia od 14. storočia, cez 12. storočie až po nerealistické obdobie Veľkej Moravy.

Kaplnka slúžila v dobách reformácie, keď farský kostol prevzali protestanti, ako katolícky chrám. V roku 1785 bola kaplnka zatvorená a následne predaná mestu za 90 zlatých. Mesto v roku 1861 prenechalo hornú kaplnku protestantom, v medzivojnovom období ju využívali veriaci Československej cirkvi. V období rokov 1947 - 2007 mala objekt v prenájme Pravoslávna cirkev. Práve v roku 1947 malo byť zmenené patrocínium celej kaplnky na sv. Václava.

Po roku 2007 si kaplnku od mesta prenajalo občianske združenie a naďalej je prístupná turistom a konajú sa tam kultúrne podujatia (dolná kaplnka je odsvätená). V spodnej kaplnke je možné vidieť aj zvyšky románskeho karnera.

GPS: 48.854598077, 16.045467854

Zdroje:
- Šobová, D.: Průvodce po kapli sv. Václava ve Znojmě [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: na https://is.muni.cz/th/180676/ff_b/?lang=en;so=nx;objem=1. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Otakar Kirsch.
- http://www.jizni-morava.info/znojmo/13_8885_kaple-sv-vaclava/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Znojmo)#/media/File:ZnojmoVaclav2.jpg

esteban