Žiar nad Hronom

Až do roku 1806 stál vo vyvýšenej polohe v Žiari nad Hronom stredoveký Kostol sv. Kríža. Vtedy požiarmi poničenú stavbu zbúrali a nahradili novým chrámom postaveným v klasicistickom štýle.

Obec vznikla na území patriacom ostrihomskému arcibiskupstvu vo výhodnej polohe nad tokom Hronu na križovatke obchodných ciest zrejme už v 11. storočí. Zmienka o Svätom Kríži (Cristur - Keresztúr) z donačnej listiny kláštoru v Hronskom Beňadiku z roku 1075 je ale neskoršou vsuvkou vo sfalšovanom odpise tohto dokumentu z konca 13. storočia. Prvá overená zmienka o obci je z roku 1237 a spomína v súvislosti s tunajšou mýtnou stanicou.

Názov Svätý Kríž dostala obec, od roku 1246 mestečko, od patrocínia kostola. Nie je ale vylúčené, že existovala pod iným názvom už pred postavením chrámu. Od druhej polovice 13. storočia je spoľahlivo dokázaná existencia farnosti, pod ktorú spadalo rozsiahle územie s viacerými obcami.

V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa spomína tunajší kňaz Mikuláš, pričom s ročným príjmom 10 hrivien striebra šlo o pomerne bohatú farnosť.

Prvá priama písomná zmienka o chráme je až z roku 1527, kde sa spomína ako starý kostol. Nie je ale jasné, kedy bola spomínaná stavba postavená. V staršej literatúre sa uvažovalo, že to mohlo byť niekedy koncom 11. alebo koncom 12. storočia, kedy bolo patrocínium sv. Kríža populárne v súvislosti s krížovými výpravami do Svätej zeme.

V priebehu 17. storočia bola stavba viacnásobne poškodená, vrátane vyhorenia pri požiari mesta v lete 1661, kedy padla ohňu za obeť aj zvonica. Oheň poškodil kostol taktiež v roku 1740. Po týchto nešťastných udalostiach zostal chrám v ruinách, čo napokon viedlo k rozhodnutiu zbúrať ho a vybudovať na jeho mieste novú stavbu.

Stredoveký kostol zbúrali na základe rozhodnutie banskobystrického biskupa Gabriela Zerdahelyiho v roku 1806, pričom rozobraná bola aj krypta nachádzajúca sa pod svätyňou. Takto získaný stavebný materiál následne využili pri výstavbe súčasného kostola.

Ten postavili v klasicistickom štýle ako jednoloďovú stavbu s dvojvežovým priečelím v rokoch 1806 - 1813. Zo starého kostola bol využitý organ, štyri zvony, ako aj chrámové cennosti. Hrubá stavba bola ukončená v roku 1811 a tak v septembri 1812 G. Zerdahelyi mohol nový chrám posvätiť. Všetky práce boli ukončená začiatkom októbra 1813. Súčasťou kostola sa stala aj krypta určená na pochovávanie biskupov banskobystrickej diecézy.

GPS: 48.584656777, 18.861063123

Zdroje:
- Pecník, M. a kol.: Žiar nad Hronom. Monografia mesta. Mesto Žiar nad Hronom, 2018.
- Ratkoš., P. (zost.): Dejiny Žiaru nad Hronom. Osveta, 1978.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13019
- http://ziar.fara.sk/content/historia-farnosti
- https://www.dokostola.sk
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1363).

esteban