Veľké Vozokany

Na okraji obce Veľké Vozokany stojí Kostol sv. Mikuláša, ktorého stredoveký pôvod pripomína dnes len málo. Samotná stavba sa spomína už v roku 1308.

Prvá písomná zmienka o obci je už roku 1209 a zmienku o farnosti nájdeme aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.

Kostol je dnes jednoloďovou stavbou s polygonálnym presbytériom, západnou asymetricky umiestnenou vežou a južnou sakristiou.

O stredovekom pôvode v exteriéri svedčí predovšetkým zamurované východné okno presbytéria, ktoré má ešte románsky tvar. V interiéri ide o gotickú rebrovú klenbu svätyne.

Prvé písomné zmienky o obci i kostole nevylučujú, že by mohlo ísť ešte o (neskoro) románsku stavbu. Kombinácia románskych okien a gotického polygonálneho tvaru svätyne sa objavuje na našom území už na prelome 12. a 13. storočia (Bíňa) a vo väčšej miere sa vyskytuje po polovici 13. storočia (Dunajská Lužná, Šamorín, Zolná). Na druhej strane však románske okná nájdeme aj na už ranogotickej stavbe v Turčianskom Jasene z čias okolo roku 1300. Odpovede na architektonický vývoj stavby môže dať až podrobnejší výskum.

GPS: 48.317037171, 18.4138906

Zdroje:
- www.obnova.sk/pamiatka/kostol-sv-mikulasa
- www.obecvelkevozokany.sk/obec/pamiatky
- https://picasaweb.google.com/

esteban