Bratislava - románsky karner sv. Jakuba

Na mieste ranorománskej rotundy z obdobia okolo roku 1100 postavili asi o sto rokov neskoršie románsky karner sv. Jakuba. Ten bol určený na uloženie kostí zo starších hrobov z cintorína okolo rotundy a neskoršie Kostola sv. Vavrinca.

Objekt postavili na mieste pôvodnej rotundy len s niekoľko metrovým posunom západným smerom. Mal podobu dvojpodlažnej centrálnej stavby s východnou polkruhovou apsidou podobnej ako karnery v Banskej Štiavnici, Trnave či Šamoríne alebo aj v priľahlom Rakúsku (Hainburg/Donau, Bad Deutsch-Altenburg).

Líšil sa tak od ostatných známych karnerov z románskeho obdobia na území dnešnej Bratislavy (hradný vrch, rotunda sv. Mukuláša, Dóm sv. Martina, Jarovce), ktoré mali iba jednoduchý kruhový pôdorys bez apsidy (resp. sa apsidu nepodarilo zachytiť).

Stavba mala v exteriéri celkovú dĺžku 11,4 m, loď kruhového pôdorysu mala vonkajší priemer 8,3 m a šírka apsidy bola 6,4 m. Základové kamenné murivo spodnej kostnice bolo položené v hĺbke 6,6 m oproti súčasnému terénu. Priestor kostnice bol vysoký minimálne 4 m a dlážka vrchnej kaplnky sa nachádzala cca 1,5 m nad úrovňou vtedajšieho terénu.

Karner v tejto podobe stál až do obdobia vrcholnej gotiky, keď bola jeho nadzemná časť zbúraná (niekedy v prvej polovici 15. storočia; uvádza sa aj obdobie okolo roku 1400) a nahradená novou, takmer štvorcovou loďou s východnou svätyňou polygonálneho tvaru. Podzemná kostnica z románskeho obdobia naďalej slúžila svojmu účelu. S podobným riešením karnera (s kvadratickou loďou) sa stretávame u nás len v Trenčíne.

Karner je, spolu so staršími i mladšími stredovekými stavbami, ktoré vznikli na tomto mieste, prezentovaný formou informačných panelov na provizórnom prístrešku, ktorý chráni celú archeologickú lokalitu. Jej návštevník môže vidieť časti muriva románskeho karnera.

GPS: 48.144684963, 17.11212337

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Špiesz, A.: Bratislava v stredoveku. Ilustrované dejiny. Perfekt, Bratislava 2008.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Šimončičová Koóšová, P. - Lesák, B. - Pivko, D.: Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. In: Archaeologia historica roč. 40, č. 2, 2015, str. 711–731 (dostupné v elektronickej forme).
- http://www.muop.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600176&id=1004

esteban

Titulné foto: Mestský úrad ochrany pamiatok, Bratislava