Devín - ranokresťanská svätyňa

Výskum v areáli hradu Devín priniesol okrem viacerých objektov z rímskeho obdobia aj objav menšej stavby, ktorej sa pripisuje sakrálna funkcia.

Ide o tzv. objekt III v podobe dvojpriestorovej stavby, ktorú tvorila obdĺžniková miestnosť (rozmery 250 x 330 cm), prístupná zo severnej strany úzkou chodbou (60 x 190 cm).

Bolo postavená z tzv. hrázdeného muriva, keď drevená kolová konštrukcia bola doplnená kamenným murivom. Interiér bol omietnutý a mal maltovú dlážku.

Sakrálnu funkciu stavby má dokazovať nález železného kovania v tvare kríža. Popisuje sa ako pohrebná kaplnka - cella memoriae postavená koncom 4. storočia. Tie však mali stavať na pohrebiskách, často nad hrobom mučeníka, alebo v ich interiéri bol umiestnený oltár s relikviami. Ani jedna z týchto podmienok však nie je v prípade Devínskej stavby splnená.

Sakrálne využitie sa však vylúčiť nedá. Odborníci uvádzajú viaceré hypotézy - mohlo ísť o pohanskú hrobku či svetskú stavbu neskoršie premenenú na ranokresťanskú pohrebnú kaplnku.

Nad odkrytým objektom bola vybudovaná ochranná stavba a svätyňa je prístupná v rámci prehliadky areálu hradu.

GPS: 48.173966088, 16.979582012

Zdroje:
- Vančo, M.: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Bratislava 2002, str. 19 - 53.
- Gojdič, I.: Národná kultúrna pamiatka Devín. Slovanské hradisko. Pamiatkový ústav Bratislava 2000
- www.limes-slovensko.sk
- www.muzeum.bratislava.sk

esteban