Jelenec

Hoci sa zo stredovekého kostolíka v obci Jelenec pod hradom Gýmeš zachovala veža a obvodové múry lode, moderné prístavby značne potlačili pôvodnú podobu chrámu. V odbornej literatúre bol kostolík až do prieskumu spred niekoľkých rokov považovaný za barokový objekt z roku 1720.

Kostolík postavili ako jednoloďovú stavbu s východnou polkruhovou apsidou a predstavanou západnou vežou zrejme niekedy v druhej polovici 13. storočia. Podľa dispozície bol postavený ešte v neskororománskom štýle.

V období reformácie prešli vlastníci obce Forgáčovci k protestantom a spolu s nimi aj kostolík v Jelenci. V druhej polovici 17. storočí bola stavba vážne poškodená počas nájazdu tureckých vojsk. Forgáčovci sa však zaslúžili o jej obnovu.

Tá sa uskutočnila v rokoch 1720 a 1790 v rámci barokových prestavieb, ako to potvrdzujú pamätné napisy. V rámci nich bola nahradená pôvodná svätyňa novým pomerne dlhým presbytériom, ku ktorej sa pripájala sakristia a prístavba rodinnej hrobky. Súčasnú podobu dostal Kostol Povýšenia sv. Kríža v roku 1950 a pri obnove v roku 1974, kedy k presbytériu necitlivo pripojili zo severnej i južnej strany veľké moderné prístavby.

V roku 2017 sa uskutočnil v rámci obnovy kostola podrobnejší výskum, ktorý pomohol objasniť počiatky vzniku stavby. Zistilo sa, že zo stredovekej stavebnej etapy sa zachovala veža i celá pôvodná loď. Odkryté boli tiež základy zaniknutej apsidy. Z architektonických detailov bolo objavené románske štrbinové okno a zamurovaný portál na južnej strane lode.

Pri obnove bola južná moderná prístavba rozšírená o murovanú predsieň. Kostol nie je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.

GPS: 48.379125315, 18.223861456

Zdroje:
- www.jelenec.sk
- https://fajel.webnode.sk/ (stránka farnosti)
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- www.pamiatkynaslovensku.sk (foto kostola pred rozšírením)
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1276).

esteban