Ludanice

Už len obvodové murivo lode sa zachovalo z románskeho kostola v Ludaniciach, ktorý stratil stredoveký ráz po barokovej prestavbe. Románsky pôvod objektu bol pri tom objavený len relatívne nedávno a v súčasnosti nie je nijako prezentovaný.

Kostol s pôvodným patrocíniom sv. Demetera mal podobu kamenného jednolodia s kvadratickou svätyňou. Podľa niektorých zdrojov mal pochádzať už z 11. storočia. 

Najstaršou písomnou zmienkou o chráme je záznam v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, kde sa spomína "Ladislav, kňaz u svätého Demetera". Potvrdzuje tak existenciu kostola i farnosti v tom čase. 

Chrám pôvodne slúžil aj pre okolité obce Dvorany nad Nitrou, Mýtnu Novú Ves, Kamanovú a Chrabrany, kde postavili kostoly až v neskoršom období.

Posledná zmienka o kostole s pôvodným patrocíniom je z roku 1560. Zrejme niekedy okolo tohto roku došlo k zmene zasvätenia chrámu na súčasnú Najsvätejšiu Trojicu.

Vizitácia z roku 1667 hovorí o kostole vypálenom Turkami, ktorý si vyžaduje znovupostavenie. Po upokojení pomerov došlo k oprave objektu, ako o tom svedčí záznam vo vizitácii z roku 1695, ktorý hovorí, že je v dobrom stave.

V polovici 18. storočia sa pristúpilo k rozsiahlej barokovej prestavbe, ktorú si vyžiadala už nedostačujúca kapacita farského chrámu. V rámci nej bolo zbúrané stredoveké presbytérium a severná sakristia, spolu s múrom okolo chrámu. Následne došlo k predĺženiu lode východným smerom a výstavbe novej svätyne polygonálneho pôdorysu. Loď dostala po novom murovanú klenbu a západnú tribúnu.

Prestavba bola dokončená v roku 1758, čo potvrdzuje záznam v kanonickej vizitácii z roku 1761, ktorý spomína nový kostol postavený od základov "s výnimkou jednej malej časti múru". Nedostavaná v tej dobe zostala veža pri západnom priečelí, ktorá mala vážne statické problémy,

Románsky pôvod dnešnej stavby bol objavený počas rozsiahlej obnovy kostola, ktorá sa začala v roku 1997, pričom vysviacka vynovenej stavby sa konala koncom mája 2010. Išlo predovšetkým o odkrytie celkovo piatich románskych okien (tri na južnej, jedno na severnej a jedno na západnej strane lode kostola). Na osteniach týchto okien boli zachované aj časti dreveného rámu s výplňou a omietka s nátermi.

Objasnenie pôvodnej podoby svätyne priniesol objav jej základov pri prácach na podlahe kostola. Archeologický výskum zachytil aj murivo zaniknutej stredovekej sakristie.

V roku 2008 však boli okná opätovne zamurované a dnes nie sú nijako prezentované. Zo stredovekého muriva zostala odkrytá len časť západnej steny lode v priestore mladšej  schodiskovej prístavby veže na južnej strane. Výskum objektu nebol dokončený a kostol doteraz nie je ani zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

GPS: 48.496782059, 18.118577242

Zdroje:
- Hanuš, M. - Floreková, M. - Bóna, M.: Farský Kostol Najsvätejšej Trojice (sv. Demetera) v Ludaniciach. In: Zborník Slovenského národného múzea CXVII, Archeológia 33, 2023, str. 189 - 231. Dostupné v elektronickej podobe.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1619).
- http://topolcany.sme.sk/c/5400059/obnoveny-kostol-v-ludaniciach-vysvatil...
- http://www.dokostola.sk/kostol/412021-farsky-kostol-najsvatejsej-trojice
- https://www.facebook.com/pages/Farnos%C5%A5-Ludanice/182639438423034
- http://www.a-projekt.sk/referencie/verejne-objekty/obnova-kostola-ludanice/

esteban
14. 12. 2014, upravený 8. 1. 2024

Za pomoc ďakujeme pánovi J. Gajdošovi, bývalému farárovi v Ludaniciach, a reštaurátorovi F. Šmigrovskému.