Ludanice

Už len obvodové murivo lode sa zachovalo z románskeho kostola v Ludaniciach, ktorý stratil stredoveký ráz po barokových prestavbách. Románsky pôvod stavby bol pri tom objavený len pred niekoľkými rokmi a v súčasnosti nie je nijako prezentovaný.

Kostol s patrocíniom sv. Demetria mal podobu kamenného jednolodia s kvadratickou svätyňou. Podľa niektorých zdrojov mal pochádzať už z 11. storočia. V prvej polovici 13. storočia boli do už existujúcej stavby osadené románske okná.

Baroková prestavba farského kostola sa uskutočnila na prelome 17. a 18. storočia. V rámci nej bolo zbúrané stredoveké presbytérium a severná sakristia, spolu s múrom okolo chrámu. Následne došlo k predĺženiu lode východným smerom a výstavbe novej svätyne polygonálneho pôdorysu.

Práce boli dokončené v roku 1701, ďalšie sa uskutočnili v rokoch 1752 – 61, kedy v interiéri pribudli nové oltáre. Niekedy v tomto období zrejme došlo aj k zmene patrocínia na súčasné Najsvätejšej Trojice. Veža bola ku západnej fasáde lode pristavaná v 19. storočí.

Románsky pôvod dnešnej stavby bol objavený počas rozsiahlej obnovy kostola, ktorá sa začala v roku 1997, pričom vysviacka vynovenej stavby sa konala koncom mája 2010. Išlo predovšetkým o odkrytie celkovo piatich románskych okien (tri na južnej, jedno na severnej a jedno na západnej strane lode kostola). Na osteniach týchto okien boli zachované aj časti dreveného rámu s výplňou a omietka s nátermi. Objasnenie pôvodnej podoby svätyne priniesol objav jej základov pri prácach na podlahe kostola.

V roku 2008 však boli okná opätovne zamurované a dnes nie sú nijako prezentované. Výskum objektu nebol dokončený a kostol doteraz nie je ani zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1619).
- http://topolcany.sme.sk/c/5400059/obnoveny-kostol-v-ludaniciach-vysvatil...
- http://www.dokostola.sk/kostol/412021-farsky-kostol-najsvatejsej-trojice
- https://www.facebook.com/pages/Farnos%C5%A5-Ludanice/182639438423034
- http://www.a-projekt.sk/referencie/verejne-objekty/obnova-kostola-ludanice/

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi J. Gajdošovi, bývalému farárovi v Ludaniciach.