Jakubova Voľa

Až do roku 1975 stál v dedinke Jakubova Voľa neďaleko Sabinova románsky kostolík z polovice 13. storočia. Po rozsiahlej prestavbe sa z pôvodného objektu zachovali iba steny polkruhovej apsidy zdobené v interiéri gotickými freskami, veža a niektoré architektonické detaily.

Postavili ho vo vyvýšenej polohe niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia ako neveľkú románsku stavbu s pozdĺžnou loďou a východnou polkruhovo ukončenou apsidou.

V období gotiky sa realizovali aj ďalšie úpravy, ako o tom svedčí prenesený južný portál do lode. Okolo polovice 14. stotočia (uvádzajú sa aj roky 1470 - 1480) bol interiér apsidy a zrejme i lode vyzdobený freskami.

V období reformácie prešiel kostolík do rúk protestantov, začiatkom 18. storočia bol už značne schátraný. V roku 1741 bol prinavrátený katolíkom a opravený.

Kostolík mal dlhé obdobie iba samostatne stojacu drevenú vežu, tá sa však v roku 1864 zrútila. Nahradila ju murovaná veža pristavaná v nasledujúcom roku k západnému priečeliu lode. Novo bol vyriešený aj vstup do kostola, keď sa doň vchádzalo z južnej strany veže a následne do lode. V roku 1934 pristavali k severnej strane apsidy malú sakristiu s vchodom z východnej strany.

V roku 1963 získal kostolík status národnej kultúrnej pamiatky. Začiatkom 70. rokov minulého storočia bol vypracovaný projekt na obnovu a rozšírenie kostolíka. Dôvodom mali byť okrem iného aj statické poruchy muriva románskej lode. V roku 1975 sa pristúpilo k samotnej prestavbe. V rámci nej zbúrali klenbu apsidy a jej múry zvýšili. Zbúrané boli aj obvodové múry lode, ktorú nahradila širšia (o  50 cm na obidve strany) a dlhšia novostavba. Tá do svojej hmoty poňala aj pôvodne predstavanú západnú vežu. Tú navyše taktiež zvýšili o jedno podlažie. Sakristia bola predĺžená západným smerom a sprístupnená z lode.

V interiéri postavili novú murovanú tribúnu a položili novú dlažbu. Prestavaný objekt dostal aj nový krov a plechovú strechu. Počas prestavby bol na južnej strane lode objavený zamurovaný gotický portál, ktorý následne osadili do novopostavenej južnej steny lode. Celý projekt rozšírenia kostolíka si vyžiadal aj ľudský život, keď pri prácach 3. mája 1975 zomrel kostolník Ján Futej.

Zo stredovekého objektu sa tak po obnove zachovali iba múry apsidy s východným románskym oknom, jednoduchý gotický portál druhotne osadený v južnej stene lode a v interiéri apsidy hodnotné gotické fresky zobrazujúce výjavy zo života Krista, apoštolov sv. Petra a sv. Pavla i ďalšie svätice. Odkrytých bolo aj niekoľko konsekračných krížov.

Kostolík stále slúži miestnym veriacim ako filiálny chrám Rímskokatolíckej farnosti v Rožkovanoch.

GPS: 49.128258841, 21.016691137

Zdroje:
- Ščecina, P.: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K84).
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=17296
https://www.jakubovavola.sk/obsah/rimskokatolicka-cirkev
https://www.pamiatkynaslovensku.sk/imgH.php?file=kostoly/.. (foto kostola pred prestavbou)
https://www.dokostola.sk/kostol/410542-sv-michala-archanjela
https://presov.korzar.sme.sk/c/8123714/romansky-kostol-vjakubovej-voli-u...

esteban
31. 5. 2012

Za ochotu ďakujeme pánovi P. Sedlákovi, správcovi farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Rožkovanoch.