Spišské Podhradie

Niekedy v prvej polovici 13. storočia postavili v Spišskom Podhradí románsky kostol Narodenia Panny Márie. Zachovala sa z neho iba veža, v roku 1824 bola pôvodná loď a presbytérium zbúrané a nahradené novostavbou.

Staviteľmi kostola v neskororománskom štýle boli majstri z neďalekej Spišskej Kapituly, o čom svedčí rovnaká výzdoba fasád.

Kostol mal pôvodne predstavanú vežu, ktorej prízemie bolo z troch strán otvorené.
V rokoch 1462 - 1497 kostol goticky prestavali a opevnili kamenným múrom. Románska loď bola vtedy zaklenutá na tri stredné piliere a pristavali tiež bočnú kaplnku. Dlhé polygonálne ukončené presbytérium malo rovnakú šírku ako dvojlodie.

Požiar v roku 1794 značne poškodil celý kostol. V roku 1824 bola stredoveká loď a presbytérium zbúrané a nahradené novostavbou, ktorú vysvätili o päť rokov neskôr.

Z pôvodného kostola sa zachovala prakticky iba veža. Aj tú však počas prestavby zvýšili o jedno poschodie, z južnej a severnej strany doplnili bočné prístavby a do značnej miery zrušili románsku výzdobu fasád. Z nej sa zachovali len pás oblúčikového vlysu so zuborezom a združené okná so stredovým stĺpikom.

Tieto stĺpiky sú len novodobé kópie vyrobené na základe stĺpikov okien v Spišskej Kapitule a Spišskom hrade z 13. storočia. Ešte začiatkom 19. storočia mali byť v oknách zasadené pôvodné stĺpiky s hlavicami rovnakého tvaru ako konzoly v podveží.

V podveží nájdeme pôvodnú rebrovú krížovú klenbu s masívnymi rebrami dosadajúcimi na konzoly v tvare štvrťkruhu a dva zamurované náhrobné kamene. Jeden z nich, s reliéfom zdobeného dvojitého kríža, patrí medzi najstaršie na celom Spiši. Na úrovni prvého poschodia sa veža otvárala do lode malým portálikom, neskoršie zamurovaným.

V interiéri nájdeme okrem iného aj vzácnu bronzovú krstiteľnicu z roku 1390 a gotický oltár sv. Barbory s hodnotnými tabuľovými maľbami. V exteriéri na severnej strane lode sa zachovala zdobená konzola klenby zaniknutého priestoru.

GPS: 49.000928906, 20.751821995

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Javorský, F.: Románska architektúra na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1999, č.2, str. 56 - 60.
- Homza, M. - Gładkiewicz, R. (ed.): Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča a Wrocław, Lúč 2003.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A43).
- www.spisskepodhradie.sk
- http://podhradie.kapitula.sk

esteban