Drienov

Patrocínium: sv. Šimona a Júdu, pôvodne sv. Martina

Vznik: cca prelom 13. a 14. storočia

Poloha: v obci na miernom návrší

Historický región: Šariš

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe možno už niekedy koncom 13. storočia. Najstaršia písomná zmienka o sakrálnej stavbe v obci pochádza z roku 1304. V tej dobe bola zasvätená sv. Martinovi.
Podoba chrámu nie je známa, keďže sa z nej zachovalo iba predĺžené dvojpriestorové presbytérium.
Išlo o stavbu prevyšujúcu štandard bežných dedinských kostolov tej doby, keďže tunajšia farnosť bola sídlom vicearchidiakonátu. Význam farnosti i samotného Drienova, vtedy mestečka, potvrdzuje aj súpis pápežských desiatkov z rokov 1332-1337, podľa ktorého drienovský farár Mikuláš zaplatil vysoký desiatok - viac ako 5 mariek (farár z mesta Sabinov pre porovnanie platil 10 mariek). 
Rozvoj mestečka v 15. storočí, ktorý potvrdzuje aj kráľovské povolenie usporiadavať dva jarmoky ročne po roku 1470, viedol k rozhodnutiu prestavať kostol. Ten už zrejme nestačil kapacitne. Pri tejto rozsiahlej prestavbe došlo k zbúraniu pôvodnej lode, ktorú nahradila podľa všetkého väčšia, súčasná. Presbytérium dostalo novú krížovú rebrovú klenbu a tiež nové gotické okná.
V 16. storočí nastáva hospodársky úpadok Drienova a istý čas tu pôsobil aj evanjelickí kazatelia. V 17. storočí bola k západnému priečeliu pristavaná renesančná veža.
Začiatkom 18. storočia (datovanie v podobe štukového letopočtu 1709) došlo k rozsiahlejším úpravám, ktoré sa dotkli aj gotickej klenby. Svedčia o tom vsadené barokové konzoly. Výskumom objavené stopy naznačujú. že v tomto období bola zaklenutá aj loď. Štýlovo do čias tejto prestavby spadá aj murovaná tribúna v lodi a jej podklenutie, ako aj súčasné okná.  
Vizitácia z roku 1749 hovorí o dezolátnom stave "starobylého" Kostola sv Martina, ktorý bol len príležitostne využívaný na kalvínske bohoslužby. V roku 1759 tu bola obnovená farnosť Rímskokatolíckej cirkvi.
Okolo roku 1800 pristavali severnú sakristiu. V rokoch 1889-1892 bola obnovená veža. Jej zastrešenie bolo nahradené v rokoch 1932-1934 nižšou strechou. 
Veľká prestavba sa realizovala na jeseň roku 1945. Baroková klenba lode bola odstránená a nahradil ju betónový strop. V roku 1954 musela byť narušená statika presbytéria zosilnená železobetónovým vencom vytvárajúcim na fasáde profilovanú rímsu.
V roku 1963 získal objekt status národnej kultúrnej pamiatky. O rok neskôr bola poškodená strecha, pričom zatekajúca voda poničila maľby z roku 1945. Následne v roku 1965 dostal kostol, vrátane veže, nové zastrešnie. Zo severnej strany veže bolo doplnená prístavba sa schodiskom.
V roku 2001 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia interiéru a prístavba z východnej strany sakristie. 
V rokoch 2017-2018 boli obnovené fasády chrámu, vymaľovaný interiér a objekt bol odvodnený. Súčasne bol realizovaný aj výskum, ktorý pomohol objasniť stavebný vývoj. 

Zaujímavosti
- Kostol vďaka svojej vyvýšenej polohe predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny.
- Najstarša podoba chrámu nie je známa, išlo však už v prvej fáze o reprezentatívnu stavbu. Dôkazom je zachované presbytérium dlhé 16 m a široké 8 m, keďže takéto a väčšie svätyne mali v tomto regióne len mestské či kláštorné kostoly.
- Nezvyčajné je aj zúženie obvodových múrov svätyne približne v polovici vytvárajúce v exteriéri i interiéri odsadenie evokujúce členenie loď - presbytérium. Výskum však nepreukázal, že by svätyňa bola starším kostolom.
- Presbytérium bolo pôvodne osvetlené gotickými oknami s lomeným záklenkom, ktoré boli zamurované v súvislosti s osadením klenby v 15. storočí. To si vyžiadalo prerazenie nových okien na mieste súčasných. Pôvodné okná boli sondážne zachytené v roku 2017 (neboli však prezentované). 
- Rebrová krížová klenba presbytéria pochádza z 15. storočia a prešla barokovou úpravou.
- Po obvode presbytéria bola objavená gotická soklová rímsa, v regióne pomerne vzácne zachovaná.
- Veža bola vďaka oknám gotického tvaru datovaná do čias stredoveku, výskum však ukázal, že ju postavili až v 17. storočí. Je tak ďalším príkladom pretrvávania gotického tvaroslovia aj v neskoršom období.
- Stredoveký kostol sa zachoval aj v neďalekom Kysaku.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako jej farský chrám. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. 

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 h. Aktuálne informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 13 km južne od Prešova pri hlavnej ceste do Košíc. Kostol stojí v ohradenom, ale prístupnom areáli na miernej vyvýšenine v obci. Kontakt na farský úrad.
GPS: 48.87160663, 21.273327112

Literatúra:
- Sabol, D.: Kostol v Drienove. Nové nálezy a zistenia. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2018, č. 2, str. 27 - 30.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4327/5E84).

Web
https://www.farnostdrienov.sk/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://www.drienov.sk/aktuality/fotogaleria/dri...
https://www.dokostola.sk/kostol/410837-sv-simona...

esteban
1. 1. 2024