Beckov

Patrocínium: sv. Štefana, kráľa

Vznik: cca 14. - 15. storočia

Poloha: v obci v ohradenom areáli

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou, južnou kaplnkou a severnou prístavbou

História
Kostol v Beckove stál už najneskôr v prvej tretine 14. storočia. Vtedy sa spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Samotná obec sa v listinách objavuje už v roku 1208, pričom nie je vylúčený ani starší pôvod tunajšieho chrámu.
Výstavba (prestavba) súčasného kostola je datovaná do rokov 1400 - 1410, keď obec spolu s hradom patrila do panstva známeho šľachtica Stibora. Mal podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou a obdĺžnikovou sakristiou na severnej strane. Stredoveký pôvod má ešte aj južná kaplnka a pôvodne aj veža.
Kostol bol niekedy v období tureckých vojen poškodený. Do úvahy pripadá turecký nájazd v roku 1599 alebo požiar v roku 1644.
Škody, ktoré kostol utrpel, boli odstránená v roku 1654, kedy ho už využívali protestanti. Vtedy zrejme dostal kostol novú valenú klenbu podopieranú prístennými piliermi. Medzi ne vstavali pre zvýšenie kapacity chrámu na južnej, západnej a severnej strane lode empory.
V roku 1770 postavili na mieste starej, staticky narušenej veže novú. Z 18. storočia pochádza aj významná časť vnútorného vybavenia chrámu. 
Na prelome 19. a 20. storočia dostala veža kostola dnešné zastrešenie. Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963. Oprava ojektu sa realizovala aj v 70. rokoch 20. storočia.

Zaujímavosti
- Napriek neskorším úpravám si kostol zachoval pôvodnú stredovekú dispozíciu.
- Spolu s hradom, kláštorom františkánov, viacerými kaplnkami a ďalšími stavbami predstavuje veľmi pekný súbor historickej architektúry.
- Pôvod kostola može siahať pred 14. storočie, niektorí odborníci hovoria dokonca o 11. storočí.
- Zložitejšiemu stavebnému vývoju nasvedčuje aj veľkoryso riešené presbytérium, ktoré je vyosená smerom na sever od osi lode. Odpovede na tieto otázky môže dať len hlbší archeologický a architektonicko-historický výskum.
- Zachované architektonické detaily sú datované na začiatok 15. storočia. Ide predovšetkým o kružby v oknách presbytéria a sakristii, prípory gotickej klenby polygonálneho tvaru v presbytériu a vežovité kamenné pastofórium.
- Gotický je tiež portál vedúci do sakristie, pričom sú v ňom osadené pravdepodobne stredoveké drevené, plechom obité dvere.
. V severnej stene lode je rozoznateľný zamurovaný potický portál.
- Súčasťou jedného z bočných oltárov je neskorogotická socha Madony z konca 15. storočia, ktorá sa pôvodne nachádzala v kostolíku v Haluziciach.
- Južná kaplnka bola dlhý čas považovaná za barokovú zo 17. storočia, dnes už je datovaná do gotického obdobia, pričom v baroku bola len upravovaná..
- Na svahu východne od kostola sa nachádzajú zvyšky zvonice zo 17. storočia.
- V období, keď kostol využívali protestanti, v Beckove pôsobil okrem iného aj Štefan Pilárik (1615 - 1693), známy aj ako autor cestopisnej básne 
Sors Pilarikiana - Osud Štefana Pilárika, v ktorej spracoval svoje zážitky z tureckého zajatia.
- Priamo na hrade Beckov sa nachádza gotická kaplnka. Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekom Novom Meste nad Váhom (kostol a karner) a v Novej Vsi nad Váhom. .

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám. Stavba je v pomerne dobrom stave. V rokoch 2021 - 22 bolo v interiéri nainštalované nové osvetlenie. Už niekoľko rokov prebieha reštaurovanie hlavného oltára z konca 17. storočia. Navštívili sme ho v júni 2014 a máji 2022. 

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 9.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Beckov leží cca 8 kilometrov východne od Nového Mesta nad Váhom. Kostol stojí v obci vedľa cesty na hrad v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 0951 483 966.
GPS: 48.788822475, 17.897892594

Literatúra:
- Paulusová, S.: Kultúrne dedičstvo Beckova. In: Karlík, J: (zost.): Beckov 1. Dejiny obce do roku 1918. Obecný úrad v Beckove, 2006, str. 150 - 177.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T73).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4227
https://www.dokostola.sk/kostol/412593-sv-stefana-krala
- https://www.facebook.com/farnostbeckov/
https://www.obec-beckov.sk/sk/turisticke-ciele/123-rimskokatolicky-kosto...
http://www.pamiatky.sk/sk/page/hlavny-oltar-sv-stefana-krala-beckov-cest...

esteban
1. 6. 2022