V Holiši začali s opravou románsko-gotického kostola

Od marca 2019 je zatvorený rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie v Holiši.  Dôvodom je havarijný stav objektu kvôli narušeniu jeho statiky, čo sa prejavilo trhlinami v murive, odklonom severozápadného nárožia lode od vertikálnej osi i poklesom dlažby v interiéri.

Obec preto rozhodla o bezodkladnom vykonaní zabezpečovacích prác a dočasnom ukončení užívania kostola po dobu nevyhnutnú pre ich realizáciu.

Aj vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR vo výške 45 000 eur sa v tomto roku rozbehli práce na zabezpečení statiky kostola, a to podložia stavby a základov, ako aj nadzemného muriva.

V ďalšej etape by sa mal realizovať výskum a pamiatková obnova kostola, ktorý patrí medzi najstaršie stavby Novohradu a jeho počiatky siahajú zrejme až do 12. storočia. V rámci nej by mali byť prezentované zachované stredoveké prvky, keďže výskum koncom 90. rokov minulého storočia zachytil románsky portál i okno z neskororománskeho obdobia.

V prípade záujmu môžete na záchranu a obnovu kostola v Holiši prispieť dobrovoľným finančným darom na číslo účtu SK54 0900 0000 0000 5932 5686.

Zdroje:
- http://www.ocuholisa.sk/obec-2/kulturne-pamiatky/
- https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4777773&l=sk

esteban

Rubrika: Aktuality