Badín

Dejiny Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej siahajú až do 13. storočia, jeho stredovekú podobu však takmer úplne zmazali veľké prestavby v 18. a 19. storočí. 

Obec Badín sa v písomných prameňoch spomína od roku 1232 a niekedy v tomto období tu zrejme vznikol aj prvý kostol.

Postavili ho vo vyvýšenej polohe ako menšiu, jednoloďovú stavbu s cca štvorcovým presbytériom. Túto staršiu stavbu zachytil počas opravy kostola záchranný archeologický výskum, ktorý realizoval archeológ Peter Roth. 

Starší kostol podľa všetkého zanikol, resp. bol rozobraný a na jeho základoch postavili koncom 14. storočia súčasnú stavbu. Stavitelia pritom rešpektovali napríklad aj polohu víťazného oblúka. 

Kostol bol neskorogoticky prestavaný okolo roku 1500. Stredoveká stavba mala podobu bezvežového jednolodia s dlhším polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.

V nepokojných časoch 17. storočia bol okolo kostola vybudovaný pevnostný múr so strieľňami, datovaný do roku 1636. 

V roku 1765 bola prestavaná a zaklenutá loď kostola. Súčasnú podobu chrám nadobudol pri veľkej prestavbe v rokoch 1893 a 1894. Vtedy priestor pre veriacich rozšírili dvoma bočnými loďami v pseudogotickom slohu. 

Ďalšie práce sa realizovali aj po roku 1945 a v 70. rokoch minulého storočia. To už mal kostol status národnej kultúrnej pamiatky (od r. 1963). 

V rokoch 2002 až 2005 sa realizovala veľká obnova stavby, zameraná aj na interiér. V rámci nej sa uskutočnil aj spomínaný archeologický výskum vo svätyni.

Ten okrem zachytenia staršej stavby priniesol aj objav štyroch kamenných epitafov. Tri z nich zrejme pochádzajú zo 17. storočia, pričom jeden je spoľahlivo datovaný do roku 1634.

Z gotického obdobia sa zachovala krížová rebrová klenba presbytéria s konzolami v podobe ľudských hláv, pastofórium z 15. storočia a lomený portál vedúci do sakristie. Na jej východnej strane sa v exteriéri nachádza výtok lavaba - umývadla. Podobný nájdeme aj v nie tak vzdialenej dedinke Poniky

GPS: 48.668297176, 19.12199378

Zdroje:
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Roth, P.: Záchranný výskum v Badíne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004, AÚ SAV, Nitra 2006, str. 158 - 159. Dostupné v elektronickej podobe - www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_2004.pdf.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=5410
https://mybystrica.sme.sk/c/2430254/hudobovcom-sa-potvrdil-ich-sachticky...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B63).

esteban
18. 6. 2023