Malá Hradná

Už len dominantná poloha a asymetrická poloha veže dnes pripomínajú zrejme ešte románsky pôvod Kostola sv. Vavrinca v obci Malá Hradná. Neskoršie prestavby a úpravy takmer úplne zakryli stredoveké prvky stavby.

Kostol dodnes dominuje širokému okoliu vo vyvýšenej polohe na okraji obce. Podľa všetkého tu pôvodný chrám postavili najneskôr niekedy v polovici 13. storočia, keďže tunajší archidiakonát sa spomína už v roku 1264 a kamenný kostol v roku 1329. Pôvodne bol zasvätený Všetkým svätým.

Išlo zrejme o jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a východnou svätyňou neznámeho tvaru. V neďalekých obciach Timoradza a Otrhánky sa stretávame ešte s polkruhovo ukončenou apsidou, z regiónu však poznáme aj románske svätyne kvadratického tvaru.

V roku 1758 sa ukončila baroková prestavba, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do románskej podoby kostola. Loď bola rozšírená východným i južným smerom a rozobraná bola aj pôvodná svätyňa, ktorú nahradilo veľké polygonálne ukončené presbytérium. Západná veža sa tak dostala mimo stredovú os lode.

Z románskej stavby sa do dnešných dní podľa všetkého zachovala len hmota veže a časť obvodových múrov lode (západná a severná stena). Novšia omietka može ukrývať zamurované architektonické detaily.

GPS: 48.756736928, 18.160443306

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.:
Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W59).
- http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2014_v7/CL_v7_iss7_2...
- http://malahradna.webnode.sk/historia-farnosti/farsky-kostol/

esteban