Haláčovce-Otrhánky

--- AKTUALIZOVANÉ ---

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca 11. - 12. storočie

Poloha: na severnom okraji obce pri hlavnej ceste na malom kopčeku

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou

História
Kostolík postavili v areáli zaniknutej opevnenej dediny pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru. Pôvodná stavba mala oproti súčasnej podstatne kratšiu loď (cca 630 cm dlhú).
Niekedy v prvej polovici 15. storočia (uvádza sa aj rok 1410) bola loď kostolíka predĺžená smerom na západ do súčasnej veľkosti, ktorú podopreli opornými piliermi na severo- a juhozápadnom nároží. Súčasne bol podľa všetkého zrušený pôvodný vstup na južnej strane lode (našli sa po ňom len náznaky) a vytvorený nový gotický portál v pristavanej stene.
Ďalšou prestavbou prešiel kostolík niekedy pred rokom 1714. Bol zbarokizovaný, loď bola osvetlená novo prerazenými oknami a zrejme súčasne boli pôvodné románske zamurované. V druhej polovici 18. storočia bola zničená alebo poškodená románska apsida nahradená barokovou, ktorá rešpektovala jej pôdorys a zrejme aj rozmery.
V roku 1834 bol kostolík upravený v klasicistickom duchu. Na západné priečelie bol nasadený vysoký štít s vežičkou, južný vchod zamurovali a jeho neskorogotický portál preniesli a osadili do novoprerazeného vchodu na západnom priečelí.
Koncom 20. rokov minulého storočia bol kostolík v zlom stave a nutne potreboval opravu. Tá sa napokon, neodborným spôsobom, uskutočnila v roku 1932. Naposledy ho opravili v roku 1978 v rámci pamiatkovej obnovy. Pri nej boli odkryté románske okná na južnej strane lode.
V posledných rokoch sa uskutočnili menšie úpravy (odstránenie náročných oporných pilierov na západnej strane lode, odvodnenie).

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na okraji dediny v dominantnej polohe.
- Stavbu zatiaľ nie je možné presnejšie datovať, keď sa na ňom nezachovali datovateľné stavebné prvky a neuskutočnil sa okolo neho ani archeologický výskum. Mohli ho postaviť pravdepodobne niekedy v období od 11. storočia do polovice 12. storočia.
- Kostolík postavili z opracovaných kamenných kvádrov a ako dĺžkovú mieru použili rímsku stopu (cca 29,57 cm). Svedčí o tom základný rozmer celej stavby - vnútorná šírka apsidy 354 cm, čo približne predstavuje 12 rímskych stôp. Násobky tejto miery nájdeme aj v ďalších rozmeroch stavby (hrúbka múrov, výška a šírka okien, atď). Táto miere sa u nás používala často pri veľkomoravských stavbách.
- Apsida kostolíka je rovnako vysoká ako loď, jej pôdorys je v exteriéri polkruhový, ale vo vnútri je zreteľne podkovovitá.
- Na severnej strane víťazného oblúka zo strany lode je odkrytá freska sv. Michala archanjela. Vedľa neho, na stene lode je prezentovaný jeden z konsekračných krížov.
- Na južnej strane lode sú odkryté pôvodné románske štrbinové okná.
- Kostolík susedí s polohou "Tábor", ktorá podľa tradície dostala meno po táboriacich husitoch. Ide pritom o spomienku na zaniknutú opevnenú dedinu.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Borčany a Livina.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť vo Veľkých Chlievanoch. Je v pomerne dobrom stave, od roku 2010 sa uskutočnili menšie práce. Riešia sa len bežné opravy, na väčšie nie sú peniaze. Navštívili sme ho v júli 2008.

Bohoslužby: v utorok každý párny mesiac o 16.30 h, v nepárnych mesiacoch každú nedeľu o 9.45 hod., v párnych každú sobotu o 16.30 h.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 6 km juhozápadne od Bánoviec nad Bebravou v smere na Haláčovce. Kostolík stojí na vyvýšenine hneď na kraji obce v oplotenom areáli, ktorý je voľne prístupný. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 038/760 20 36.
GPS: 48.694643063, 18.208787441

Literatúra
- Paulusová, S. - Gojdič, I.: Ranostredoveký kostol v Otrhánkach - veľkomoravská tradícia vo výsledkoch výskumu. In: Monumentorum tutela, č. 11. Obzor, Bratislava 1984, str. 78 - 87.
- Paller, Ľ.: Potulky po románskych stavbách na Slovensku. UKF v Nitre, 2003, nepublikovaná práca.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Botek, A.: Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. Post Scriptum, Bratislava, 2014.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A17).

Web
- www.otrhanky.sk
- http://velkechlievany.fara.sk
- www.dokostola.sk/kostol-narodenia-panny-marie
- www.slovakiana.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu