Nitra-Martinský vrch - predrománsky kostol

V prvej polovici 60. rokov 20. storočia objavil Bohuslav Chropovský pri výskume zaniknutého románskeho kostola na Martinskom vrchu zvyšky staršej predrománskej stavby.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou, ktorú datovali do 9. storočia na základe nálezu mince z dielne Bledonis. Minca bola pripisovaná niektorému z vládcov Západofranskej ríše, ktorí niesli meno Karol. Popísaná bola ako pomerne veľká stavba s celkovou dĺžkou 22 metrov (šírka lode 7,6 m a šírka apsidy 5,4 m), ktorá mala byť dlhšia než mladší románsky chrám.

Z hľadiska pôdorysu išlo typ stavby, ktorá sa u nás objavuje už od veľkomoravského obdobia (napr. kostoly č. 2, 5, 8 a 10 v Mikulčiciach, ale aj Kostoľany pod Tribečom a Kopčany) a pretrváva až do ranej gotiky.

V odbornej verejnosti sa po odkrytí stavby diskutovalo, že by mohlo ísť o Pribinov kostol, ktorý mal byť vysvätený na jeho majetku okolo roku 828. Tento názor však bol neskoršie odmietnutý ako nepodložený. Hodnotenie objektu komplikovala aj skutočnosť, že B. Chropovský nepublikoval podrobnejšie informácie o svojom objave.

Revízny výskum v roku 2005 potvrdil existenciu predrománskeho kostola, súčasne však priniesol prehodnotenie jeho veľkosti. Loď bola v skutočnosti podstatne kratšia, keďže jej západná časť bola identifikovaná ako baroková prístavba mladšieho románskeho kostola. Dĺžka chrámu tak klesla z pôvodných cca 22 m na približne 15 metrov. Takisto novšie výskumy spochybnili datovanie spomínanej mince, čím sa stratila významná opora pre datovanie stavby do 9. storočia. Miesto objavu tejto mince (takmer na úrovni východnej steny svätyne predrománskeho kostola, ale v apside mladšej stavby) svedčí skôr o tom, že ju treba spájať s románskym kostolom. K zaradeniu stavby do 9. storočia chýbajú aj hroby datovateľné do tohto obdobia. Stavba je tak dnes datovaná len rámcovo do obdobia 9. - 11. storočia.

Výskum však súčasne ukázal, že od výskumu v 60. rokoch minulého storočia, po ktorom bola lokalita zasypaná, došlo k významnému poškodeniu základov stavby. Vojaci viacerými výkopmi pre kanalizáciu, teplovod a elektrické vedenie zničili takmer celú južnú stenu, časť románskej apsidy a západného múru.

Celý areál patril až do roku 2008 Ministerstvu obrany SR a nebol prístupný. Rozhodnutím vlády SR však v uvedenom roku pozemok aj s kasárňami prešiel do majetku mesta. Časť areálu získal Archeologický ústav SAV, ktorý začal postupne s realizáciou projektu archeologického parku. Jeho súčasťou sa stala aj lokalita zaniknutých stredovekých kostolov.

V roku 2013 boli ich základy opätovne odkryté a v roku 2015 vznikla pamiatková prezentácia pôdorysu predrománskej stavby z voľne uložených kameňov. Neďaleko nej bola osadená aj informačná tabuľa. Areál je zatiaľ prístupný pre verejnosť len vo veľmi obmedzenom režime.

V rámci Archeologického ústavu SAV bola vytvorená maketa hypotetickej podoby kostolíka i jej digitálna podoba. Vysoké štíty lode a svätyne však nezodpovedajú predrománskemu obdobiu, ale skôr ranej gotike.

GPS: 48.321310716, 18.101241589

Zdroje:
- Chropovský, B.: Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela č. 8, str. 173 - 208.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie archeologických pamiatok v Nitre a okolí. In: Dávne dejiny Nitry a okolia vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležotosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. Archeologický ústav SAV Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2005.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie zaniknutých kostolov v Nitre na Martinskom vrchu. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 59 - 68.
- Vančo, M.: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Kol.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Bratislava 2002.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/286224-v-nitre-odkryli-jeden-z-naj...
- www.cevnad.sav.sk/Nitra_kostol_Martinsky

esteban