Šenkvice

Už len dominantná poloha a nezvyčajné usporiadanie opevneného Kostola sv. Anny v Šenkviciach svedčia o jeho stredovekom pôvode. Gotická stavba zo 14. storočia sa prakticky stratila kvôli neskorším úpravám.

Pôvodný kostol tu mali postaviť okolo polovice 14. storočia v dominantnej, zďaleka viditeľnej polohe. Išlo o jednoloďovú stavbu a presbytériom nespresnenej podoby (zrejme už polygonálneho tvaru).

Prvá písomná zmienka o farárovi zo Šenkvíc je z roku 1390, kedy už teda musela existovať v obci samostatná farnosť. Predtým kostol zrejme patril pod farnosť v Pezinku.

V nepokojnom 15. a 16. storočí sa obec vyľudnila a musela byť začiatkom druhej polovice 16. storočia doosídlená novými osadníkmi z Chorvátska. Tí si opravili schrátraný stredoveký kostol a v roku 1584 tu mohla byť znova obnovená samostatná farnosť.

Nepokojné obdobie tureckých vojen viedlo k rozhodnutiu opevniť kostol, aby sa tak mohol stať útočiskom obyvateľov obce. Došlo k tomu v rokoch 1611 - 1630, pričom toto renesančné opevnenie má tvar obdĺžnika a spevňujú ho nárožné bašty. Z tohto obdobia pochádza aj prvá zmienka o západnej predstavanej veži.

Významným  zásahom do podoby kostola bola baroková prestavba z roku 1660. Vtedy zbúrali pôvodné presbytérium a na jeho mieste postavili novú, omnoho väčšiu loď. Tým došlo aj k zmene orientácie kostola, keď z gotickej lode urobili presbytérium rozšíreného chrámu.

Posledné väčšie opravy kostola sa realizovali v 90. rokoch minulého storočia, kedy bol vymenený krov strechy a novo vymaľované fasády stavby.

GPS: 48.297716137, 17.344783545

Zdroje:
- http://senkvice.fara.sk
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5248).
- www.dokostola.sk

esteban