Mengusovce

Patrocínium: sv. Tomáša

Vznik: cca polovica 14. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Historický región: Spiš

Stručný popis: ranogotický kostolík s predstavanou západnou vežou, kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v obci patriacej cisterciánskemu opátstvu v Spišskom Štiavniku niekedy okolo polovice 14. storočia. Išlo o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a predstavanou vežou na západnej strane.
Prvú písomnú zmienku o stavbe nájdeme v odpustkovej listine z roku 1398, ktorou získal mengusovský kostol spolu s kláštorom v Spišskom Štiavniku a ďalšími kostolmi odpustky 40 dní pre všetkých pútnikov, ktorí ich navštívia.
Hoci o tom niet priamej písomnej zmienky, je pravdepodobné, že pri svojom nájazde na Spiš v roku 1433 husiti vyplienili a vypálili okrem ďalších chrámov a kláštorov aj kostol v Mengusovciach. Ten spolu s obcou zostal vlastníctvom cisterciánov až do zániku kláštora v Spišskom Štiavniku v 30. rokoch 16. storočia.
V polovici 16. storočia a následne aj o sto rokov neskôr sú doložené opravy kostola dendrochronologicky datované v rámci výskumu krovu veže, resp., nad svätyňou. Kostol v období reformácie prešiel do rúk protestantov, ktorí ho využívali cca do druhej polovice 17. storočia.
Koncom 17. storočia bol kostol, v tej dobe už opäť katolícky, v zlom stave, aj kvôli tomu, že v obci žilo málo obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania. V nasledujúcich desaťročiach však napokon bol opravený, keďže v roku 1751 mal byť už v dobrom stave. V prvej tretine 19. storočia bol kostol opäť v zlom stave, až mu pomohla ďalšia obnova v roku 1832.
V rokoch 1970 - 72 sa uskutočnila veľká oprava kostola. Riešiť bolo nutné narušenú statiku stavby i poškodenú šindľovú strechu. Objavené a znova odkryté bolo okno na východnej strane svätyne, ako aj zvyšok južného portálu. Obnova však nebola realizovaná najvhodnejším spôsobom. Zrušený bol aj cintorín pri kostole i zvyšky ohradnému múru.
V roku 2012 došlo pri plánovanej obnove zastrešenie k objavu zachovaného renesančného krovu na veži datovaného do polovice 16. storočia. Následný výskum pomohol identifikovať aj staršie drevené časti až zo 14. storočia a spresniť dobu vzniku stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry s viacerými hodnotnými detailmi zachovanú vo veľkej miere v pôvodnom stave.
- Donedávna bol chrám datovaný ešte do druhej polovice 13. storočia, nedávny dendrochronologický výskum drevených prvkov zamurovaných do muriva veže ich datoval do 40. a 50. rokov 14. storočia.
- Rebrá klenby v presbytériu dosadajú na konzoly s peknou figurálnou výzdobou z čias výstavby kostola.
- Na južnej strane lode sú prezentované časti ostenia pôvodného portálu.
- Na východnej stene presbytéria sa nachádza štrbinové okno s mníškou.
- Vrchné podlažie veže osvetľovali pôvodne združené okná. Ich stĺpiky sa však už nezachovali.
- Na veži sa zachoval krov strechy z polovice 16. storočia, spolu so zvonom z roku 1552.
- Stredoveký kostolík nájdeme aj v blízkej obci Batizovce. V obci Štôla je doložený zaniknutý kláštor benediktínov.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Lučivnej. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Objekt sme navštívili v marci 2017, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: vo štvrtok o 16.00, v nedeľu o 9.15 hod.

Praktické informácie
Obec Mengusovce leží cca 5 km severozápadne od Svitu. Kostolík stojí v otvorenom prístupnom areáli pri ceste. Kontakt na farský úrad v Lučivnej: 0911/305 595.
GPS: 49.074572241, 20.184870064

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Janovská, M. - Olejník, V.: Kostol sv. Tomáša v Mengusovciach. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2014, č. 3, str. 43 - 48.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4347).

Web
- www.mengusovce.sk
- www.dokostola.sk
- www.pamiatky.sk

esteban

Za pomoc a ochotu ďakujeme Jánovi Endrödimu.