Silická Jablonica

Na vyvýšenom mieste v obci stojí neorománsky Kostol sv. Petra a Pavla z roku 1867, ktorý však má mať v sebe časť neskorogotickej stavby z obdobia okolo roku 1500. Žiadne stredoveké prvky však v exteriéri nie sú badateľné.

Obec Silická Jablonica patrila pôvodne k hradnému panstvu Turňa a v písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1386. V roku 1561 sa uvádza patrocínium kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Na mieste súčasnej stavby stál neskorogotický kostol neznámej podoby, z ktorého pri jej výstavbe využili jeho presbytérium a zakomponovali ho do novostavby. Vzhľadom na skutočnosť, že sa tu nerealizoval podrobnejší výskum, nie sú známe bližšie detaily.

Kostol sa využíva len minimálne a chýba mu pravidelná údržba. V roku 2007 bol už dosť schátraný objekt obnovený. Okrem iného musela byť nanovo vymurovaná klenba sakristie a zhotovaná jej nová strecha.

GPS: 48.560214288, 20.613087416

Zdroje:
- www.pamiatky.sk
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4288).

esteban