Nitra - predrománsky kostol

Už len časť nárožia a základov sa zachovali z predrománskeho kostola stojaceho na mieste dnešnej katedrály v Nitre. Po rozsiahlych prestavbách v období gotiky a baroka sa úplne stratil a iba výskum v posledných rokoch objavil zvyšky tejto stavby.

Najneskôr v priebehu prvej polovice 11. storočia postavili na mieste dnešnej katedrály v Nitre predrománsky kostol zasvätený sv. Emerámovi. Mal podobu pozdĺžneho jednolodia s východnou, snáď podkovovitou apsidou. Spomína sa už v Maurovej legende zo 60. rokoch 11. storočia v súvislosti s uložením pozostatkov sv. Svorada a sv. Benedikta. Na ich poctu bolo patrocínium chrámu rozšírené o ich mená.

Najneskôr na prelome 11. a 12. storočia na kostol stal (opätovne?) biskupskou katedrálou. Po poškodení počas bojov v poslednej tretine/ štvrtine 12. storočia sa pristúpilo k prestavbe kostola, zrejme i s cieľom zvýšiť jeho reprezentatívnosť i kapacitu.

Niekedy koncom 12. alebo začiatkom 13. storočia bola preto zbúraná predrománska apsida, aby mohla byť loď chrámu predĺžená východným smerom. Po novom ju uzatvárala podkovovitá apsida (dnešná neskororománska kaplnka). Výskumy naznačujú, že kostol bol v tejto etape predĺžený aj západným smerom.

Stavitelia pri prestavbe zvolili nezvyčajný mix konzervatívnych a progresívnych prvkov, ktorého výsledkom je spojenie predrománskych až veľkomoravských stavebných tradícií (podkovovitý pôdorys apsidy) s práve nastupujúcou gotikou, na našom území ešte veľmi vzácnou (lomený víťazný oblúk, bobuľový dekór na hlaviciach stĺpikov).

Pozostatky sv. Svorada a Benedikta boli uložené na čestnom mieste rozsiahlej (zrejme) krypty pod kostolom, ktorá dosahovala dĺžky približne 30 metrov a zasahovala pod takmer celú plochu lode. Išlo o zložité riešenie, keďže stavitelia museli sekať do skalnatého podložia (miestami ať do hlĺbky 1,6 - 1,8 metra. Ak by išlo skutočne o kryptu, nezvyčajné i v európskych pomeroch by boli jej rozmery, resp. pomer jej veľkosti k veľkosti lode.

Veľký zásah do podoby kostola predstavovala prístavba Horného kostola v rokoch 1333 - 55, kedy padla za obeť severná stena predrománskej stavby a celý priestor, od tej chvíle Dolného kostola, bol značne zúžený. Je to dodnes viditeľné najmä pri pohľade na lomený víťazný oblúk, ktorý má pôvodnú šírku, a nadväzujúcej krížovej klenby vstavanej už po zúžení Dolného kostola.

Východná časť Dolného kostola bola pri tejto prestavbe doplnená deviatimi sedíliami v severnej i južnej stene. Zrejme nie dlho po týchto úpravách vznikla súčasná neskororománska kaplnka, keď bola múrom oddelená od zvyšnej (staršej) časti Dolného kostola.

O význame tejto časti kostola v tom období svedčí aj nedávno objavená freska talianskeho pôvodu, ktorá patrí medzi najhodnotnejšie na Slovensku.

V súčasnosti je z predrománskej stavby viditeľná východná časť južného múru lode, pričom jej JV nárožie je v exteriéri prezentované bez omietky.

GPS: 48.318512262, 18.087208271

Zdroje:
- Bednár, P, - Poláková, Z. - Šimkovic, M.:
Archeologický a stavebno-historický výskum Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, str. 9 - 28.
- Judák, V. -  Bednár, P. -  Medvecký, J. (zost.): Nitriansky hrad a katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma. Biskupský úrad v Nitre, Arte Libris, Nitra 2012.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Buran, D. a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Slovenská národná galéria a Slovart, Bratislava 2003.
- Kresánek, P. a kol.:
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.
- www.biskupstvo-nitra.sk/katedrala
- www.arslexicon.sk/nitriansky-hrad

esteban